Znam, ne smijemo biti slabi i tužni ako smo pravi vjernici, ali to znam uzalud. Slab sam i tužan, i ne mislim da li sam pravi vjernik ili čovjek izgubljen u gluhoj samoći svijeta.


znam-ne-smijemo-biti-slabi-i-ako-smo-pravi-vjernici-ali-to-znam-uzalud-slab-sam-i-an-i-ne-mislim-da-li-sam-pravi-vjernik-ili-ovjek-izgubljen-u-gluhoj
meša selimovićznamnesmijemobitislabitužniakosmopravivjernicialitoznamuzaludslabsamtužanmislimdalivjernikiličovjekizgubljengluhojsamoćisvijetane smijemosmijemo bitibiti slabislabi ii tužnitužni akoako smosmo pravipravi vjerniciznam uzaludslab samsam ii tužani nene mislimmislim dada lili samsam pravipravi vjernikvjernik iliili čovjekčovjek izgubljenizgubljen uu gluhojgluhoj samoćisamoći svijetane smijemo bitismijemo biti slabibiti slabi islabi i tužnii tužni akotužni ako smoako smo pravismo pravi vjerniciali to znamslab sam isam i tužani ne mislimne mislim damislim da lida li samli sam pravisam pravi vjernikpravi vjernik ilivjernik ili čovjekili čovjek izgubljenčovjek izgubljen uizgubljen u gluhoju gluhoj samoćigluhoj samoći svijeta

Kada sam zaista počeo voleti sebe, shvatio sam koliko može biti uvredljivo kada pokušavam da nateram nekoga da radi ono što ja hoću, iako znam da trenutak nije pravi i da ta osoba nije spremna za to, pa čak i onda kada sam ta osoba ja. Danas, ja to zovem poštovanje.Kad mi je bilo teško, pominjao sam njeno ime kao u molitvi.Dobar je čovjek, i lijepa žena, ali ono što je samo za mene, to sam sam stvorio. Čak i da je imala velikih mana, ja ih ne bih znao.Potrebna mi je savršena, i ne mogu dopustiti da to ne bude.Smatrao sam dužnošću i srećom da sebe i druge čuvam od greha. I sebe, uzalud je kriti. Grešne misli su kao vetar, ko će ih zaustaviti. U čemu je pobožnost, ako nema iskušenja koja se savladavaju? Čovek nije Bog, i njegova snaga je baš u tome da suzbija svoju prirodu, tako sam mislio... Sad o tome mislim drukčije... Svet mi je odjednom postao tajna, i ja svetu, stali smo jedan prema drugome, začuđeno se gledamo, ne raspoznajemo se, ne razumijemo se više...Da sam drukčiji, da život nosim kao tegobu, da sam ogorčen, počeo bih da se gubim, da pijem, da mrzim, postao bih nezadovoljnik koji se okreće protiv cijelog svijeta. A ne mogu to. Usprkos svemu, živim kao i drugi ljudi, koji su bez moga biljega, veseo i tužan zbog običnih stvari, veseo zbog dobrih ljudi koji su pomalo zli, tužan zbog zlih ljudi koji su rijetko dobri.Ne znam da li će kubanska revolucija preživjeti ili neće. Ukoliko ne preživi, nemojte me tražiti među izbjeglicama u ambasadama. Jednom sam to već iskusio i nikada to više neću ponoviti. Izaći ću sa automatom u rukama na barikade i boriću se do kraja.Duvan, marihuana, pivo, rakija, sve se to pravi od biljaka! Ozbiljno, mislim da sam vegeterijanac!