Znam, ne smijemo biti slabi i tužni ako smo pravi vjernici, ali to znam uzalud. Slab sam i tužan, i ne mislim da li sam pravi vjernik ili čovjek izgubljen u gluhoj samoći svijeta.


znam-ne-smijemo-biti-slabi-i-ako-smo-pravi-vjernici-ali-to-znam-uzalud-slab-sam-i-an-i-ne-mislim-da-li-sam-pravi-vjernik-ili-ovjek-izgubljen-u-gluhoj
meša selimovićznamnesmijemobitislabitužniakosmopravivjernicialitoznamuzaludslabsamtužanmislimdalivjernikiličovjekizgubljengluhojsamoćisvijetane smijemosmijemo bitibiti slabislabi ii tužnitužni akoako smosmo pravipravi vjerniciznam uzaludslab samsam ii tužani nene mislimmislim dada lili samsam pravipravi vjernikvjernik iliili čovjekčovjek izgubljenizgubljen uu gluhojgluhoj samoćisamoći svijetane smijemo bitismijemo biti slabibiti slabi islabi i tužnii tužni akotužni ako smoako smo pravismo pravi vjerniciali to znamslab sam isam i tužani ne mislimne mislim damislim da lida li samli sam pravisam pravi vjernikpravi vjernik ilivjernik ili čovjekili čovjek izgubljenčovjek izgubljen uizgubljen u gluhoju gluhoj samoćigluhoj samoći svijeta

Kada sam zaista počeo voleti sebe, shvatio sam koliko može biti uvredljivo kada pokušavam da nateram nekoga da radi ono što ja hoću, iako znam da trenutak nije pravi i da ta osoba nije spremna za to, pa čak i onda kada sam ta osoba ja. Danas, ja to zovem poštovanje.Duvan, marihuana, pivo, rakija, sve se to pravi od biljaka! Ozbiljno, mislim da sam vegeterijanac!Smatrao sam dužnošću i srećom da sebe i druge čuvam od greha. I sebe, uzalud je kriti. Grešne misli su kao vetar, ko će ih zaustaviti. U čemu je pobožnost, ako nema iskušenja koja se savladavaju? Čovek nije Bog, i njegova snaga je baš u tome da suzbija svoju prirodu, tako sam mislio... Sad o tome mislim drukčije... Svet mi je odjednom postao tajna, i ja svetu, stali smo jedan prema drugome, začuđeno se gledamo, ne raspoznajemo se, ne razumijemo se više...Bodibilding sam napustio onog trenutka kada sam shvatio da sam dostigao najdalju granicu do koje mogu da idem. Isto će biti i sa mojom filmskom karijerom. Kada osetim da je pravi trenutak, posvetiću se služenju svojoj zemlji. Smatram da je najveća čast služiti svom narodu i svojoj zemlji.Bili smo klinci i bilo je hladno i sneg je padao krupan. Te sam se zime zatreskao gadno, k'o pravi pubertetski tupan.Da sam drukčiji, da život nosim kao tegobu, da sam ogorčen, počeo bih da se gubim, da pijem, da mrzim, postao bih nezadovoljnik koji se okreće protiv cijelog svijeta. A ne mogu to. Usprkos svemu, živim kao i drugi ljudi, koji su bez moga biljega, veseo i tužan zbog običnih stvari, veseo zbog dobrih ljudi koji su pomalo zli, tužan zbog zlih ljudi koji su rijetko dobri.