Znam da svako ima status,ali ja za njega nemam ideju!!!


znam-da-svako-ima-statusali-ja-za-njega-nemam-ideju
znamdasvakoimastatusalijazanjeganemamidejuznam dada svakosvako imaja zaza njeganjega nemamnemam idejuznam da svakoda svako imaja za njegaza njega nemamnjega nemam idejuznam da svako imaja za njega nemamza njega nemam idejuja za njega nemam ideju

Znam da svako ima onog nekog ko nije tu, a ipak je tu najvise.Ja nemam status,ja sam radnička klasa.status veze…nemam vremena pripremam zimnicu….Ja stvarno nemam ljubav kome da dam, ali i nemam nikoga ko to zaslužuje.Sve ima svoju lepotu, ali svako to ne vidi.Nisam ljubomorna, ali sta njega komarac ima da grize?