Zbog te žene, jedine koju sam volio u životu, zbog nje, izgubljene, zbog nje, otete, postao sam tvrđi i zatvoreniji prema svakome. Osjećao sam se poharan, i nisam davao ni drugima ono što nisam mogao dati njoj. Možda sam se svetio sebi i ljudima, nehotice i neznajući. Boljela me, odsutna . - Činija Citata

Zbog te žene, jedine koju sam volio u životu, zbog nje, izgubljene, zbog nje, otete, postao sam tvrđi i zatvoreniji prema svakome. Osjećao sam se poharan, i nisam davao ni drugima ono što nisam mogao dati njoj. Možda sam se svetio sebi i ljudima, nehotice i neznajući. Boljela me, odsutna .


zbog-te-ene-jedine-koju-sam-volio-u-ivotu-zbog-nje-izgubljene-zbog-nje-otete-postao-sam-tvri-i-zatvoreniji-prema-svakome-osjeao-sam-se-poharan-i-nisam
meša selimovićzbogteženejedinekojusamvolioživotuzbognjeizgubljeneotetepostaotvrđizatvorenijipremasvakomeosjećaosepoharannisamdavaodrugimaonotomogaodatinjojmoždasvetiosebiljudimanehoticeneznajućiboljelameodsutnazbog tete ženejedine kojukoju samsam voliovolio uu životuzbog njezbog njepostao samsam tvrđitvrđi ii zatvorenijizatvoreniji premaprema svakomeosjećao samsam sese poharani nisamnisam davaodavao nini drugimadrugima onoono štošto nisamnisam mogaomogao datidati njojmožda samsam sese svetiosvetio sebisebi ii ljudimanehotice ii neznajućiboljela meodsutnazbog te ženejedine koju samkoju sam voliosam volio uvolio u životupostao sam tvrđisam tvrđi itvrđi i zatvorenijii zatvoreniji premazatvoreniji prema svakomeosjećao sam sesam se poharani nisam davaonisam davao nidavao ni drugimani drugima onodrugima ono štoono što nisamšto nisam mogaonisam mogao datimogao dati njojmožda sam sesam se svetiose svetio sebisvetio sebi isebi i ljudimanehotice i neznajući

Sa svojom štulom nisam mogao misliti ni na konja ni na rat, te sam morao, hteo ne hteo, navikavati, koliko sam mogao, na sedenje kod kuće. Da nisam imao štulu, bio bih, možda, poginuo od Turaka, kao mnogi moji vršnjaci, a moja štula me je naterala da tražim mira, da mirno čitam knjige, da mirno zapisujem na hartiji ono što sam čuo i video okom. Isto toliko koliko štula, zadržavala me je na mestu i moja žena…Kroz moju karijeru koliko sam išta učinio to je da sam obratio pažnju na svaku notu i svaku riječ koju sam otpjevao – ukoliko sam poštovao pjesmu. Ukoliko to nisam mogao prenijeti na slušaoca tada nisam uspio.Kroz moju karijeru koliko sam išta učinio to je da sam obratio pažnju na svaku notu i svaku riječ koju sam otpjevao - ukoliko sam poštovao pjesmu. Ukoliko to nisam mogao prenijeti na slušaoca tada nisam uspioKroz moju karijeru šta sam učinio je to je da sam obratio pažnju na svaku notu i svaku reč koju sam otpevao – ukoliko sam poštovao pesmu. Ukoliko to nisam mogao preneti na slušaoca tada nisam useo.Uvijek sam se čudio kad je ko pisao pismo tamo gdje bi se riječima izraziti mogao. Sad vidim da nisam imao pravo. Sad najbolje vidim da ima stvari, koje se ni riječima i pismom dovoljno kazati ne dadu, a zatajiti, prećutati, nikako (…) Budite mi zdravi – sam se čudim odkud sam nehotice pismo ovo poljubio.I zauvijek sam ostao gladan ljubavi i pažnje: niko me u životu nije mogao iznenaditi grubošću i uvjek sam je očekivao, a svako me mogao pridobiti pa i prevariti pitomošću, nježnošću, prijateljstvom, pa i kad bih se prevario, opet sam uvijek bio spreman da naletim na isti mamac.