Zbog te žene, jedine koju sam volio u životu, zbog nje, izgubljene, zbog nje, otete, postao sam tvrđi i zatvoreniji prema svakome. Osjećao sam se poharan, i nisam davao ni drugima ono što nisam mogao dati njoj. Možda sam se svetio sebi i ljudima, nehotice i neznajući. Boljela me, odsutna .


zbog-te-ene-jedine-koju-sam-volio-u-ivotu-zbog-nje-izgubljene-zbog-nje-otete-postao-sam-tvri-i-zatvoreniji-prema-svakome-osjeao-sam-se-poharan-i-nisam
meša selimovićzbogteženejedinekojusamvolioživotuzbognjeizgubljeneotetepostaotvrđizatvorenijipremasvakomeosjećaosepoharannisamdavaodrugimaonotomogaodatinjojmoždasvetiosebiljudimanehoticeneznajućiboljelameodsutnazbog tete ženejedine kojukoju samsam voliovolio uu životuzbog njezbog njepostao samsam tvrđitvrđi ii zatvorenijizatvoreniji premaprema svakomeosjećao samsam sese poharani nisamnisam davaodavao nini drugimadrugima onoono štošto nisamnisam mogaomogao datidati njojmožda samsam sese svetiosvetio sebisebi ii ljudimanehotice ii neznajućiboljela meodsutnazbog te ženejedine koju samkoju sam voliosam volio uvolio u životupostao sam tvrđisam tvrđi itvrđi i zatvorenijii zatvoreniji premazatvoreniji prema svakomeosjećao sam sesam se poharani nisam davaonisam davao nidavao ni drugimani drugima onodrugima ono štoono što nisamšto nisam mogaonisam mogao datimogao dati njojmožda sam sesam se svetiose svetio sebisvetio sebi isebi i ljudimanehotice i neznajući

Kroz moju karijeru šta sam učinio je to je da sam obratio pažnju na svaku notu i svaku reč koju sam otpevao – ukoliko sam poštovao pesmu. Ukoliko to nisam mogao preneti na slušaoca tada nisam useo.Kroz moju karijeru koliko sam išta učinio to je da sam obratio pažnju na svaku notu i svaku riječ koju sam otpjevao - ukoliko sam poštovao pjesmu. Ukoliko to nisam mogao prenijeti na slušaoca tada nisam uspioKroz moju karijeru koliko sam išta učinio to je da sam obratio pažnju na svaku notu i svaku riječ koju sam otpjevao – ukoliko sam poštovao pjesmu. Ukoliko to nisam mogao prenijeti na slušaoca tada nisam uspio.Znaš prijatelju, ja sam nju voleo. Ono mislim, baš voleo. Istinski, ludo i bez razmišljanja. Bila mi je jedina. Moja tajna, ona najveća. Sa mnogima sam bio, al' sam nju nosio u srcu. Najviše mi je trebala, a eto. Baš njoj sam najviše boli nanosio. Nisam mogao da prihvatim činjenicu da volim, pa sam je terao od sebe. Stalno joj se vraćao, a ustvari bežao od nje. U jednom trenutku pokazao bih joj da mi je stalo, a u sledećem dokazao da sam đubre.Nikada nisam živio bez vjere i ne bih niti dana bez nje mogao, ali sam cijeli svoj život mogao bez crkve.Sa svojom štulom nisam mogao misliti ni na konja ni na rat, te sam morao, hteo ne hteo, navikavati, koliko sam mogao, na sedenje kod kuće. Da nisam imao štulu, bio bih, možda, poginuo od Turaka, kao mnogi moji vršnjaci, a moja štula me je naterala da tražim mira, da mirno čitam knjige, da mirno zapisujem na hartiji ono što sam čuo i video okom. Isto toliko koliko štula, zadržavala me je na mestu i moja žena…