Zbog nerazumevanja i neprodiranja u suštinu stvari lutali smo i preporađali se tako dugo, i vi i ja.


zbog-nerazumevanja-i-neprodiranja-u-sutinu-stvari-lutali-smo-i-preporaali-se-tako-dugo-i-vi-i-ja
gotama budazbognerazumevanjaneprodiranjasutinustvarilutalismopreporađalisetakodugovijazbog nerazumevanjanerazumevanja ii neprodiranjaneprodiranja uu suštinusuštinu stvaristvari lutalilutali smosmo ii preporađalipreporađali sese takotako dugoi vivi ii jazbog nerazumevanja inerazumevanja i neprodiranjai neprodiranja uneprodiranja u suštinuu suštinu stvarisuštinu stvari lutalistvari lutali smolutali smo ismo i preporađalii preporađali sepreporađali se takose tako dugoi vi ivi i jazbog nerazumevanja i neprodiranjanerazumevanja i neprodiranja ui neprodiranja u suštinuneprodiranja u suštinu stvariu suštinu stvari lutalisuštinu stvari lutali smostvari lutali smo ilutali smo i preporađalismo i preporađali sei preporađali se takopreporađali se tako dugoi vi i jazbog nerazumevanja i neprodiranja unerazumevanja i neprodiranja u suštinui neprodiranja u suštinu stvarineprodiranja u suštinu stvari lutaliu suštinu stvari lutali smosuštinu stvari lutali smo istvari lutali smo i preporađalilutali smo i preporađali sesmo i preporađali se takoi preporađali se tako dugo

Još i danas imam naviku da sjednem kraj prozora kada pada kiša i da dugo, dugo gledam nekuda u daljinu. Tada sam tako mirna, tada osjećam da sa mirisom kiše dolaziš i ti, ti kojeg već dugo nema. Al' još se tebi nadam.Još i danas imam naviku da sednem kraj prozora kada pada kiša i da dugo, dugo gledam nekuda u daljinu. Tada sam tako mirna, tada osećam da sa mirisom kiše dolaziš i ti, ti kojeg već dugo nema. Al’ još se tebi nadam.Zbog svega što smo najlepše hteli hocu uz mene nocas da kreneš.Kad bi znala kakvi su mi snovi , nikada me ne bi pustila da spavam tako dugo.Muzike ima već dugo, i dugo će je biti dugo posle smrti Reja Čarlza. Ja samo želim da ostavim trag, da ostavim nešto muzički dobro za sobom. Ako je ploča hit, to je šlag na torti, ali muzika je glavni obrok.Sve smo učinili da buduća pokolenja još dugo pominju ne samo nas, nego i našu familiju.