Zbog nerazumevanja i neprodiranja u suštinu stvari lutali smo i preporađali se tako dugo, i vi i ja. - Činija Citata

Zbog nerazumevanja i neprodiranja u suštinu stvari lutali smo i preporađali se tako dugo, i vi i ja.


zbog-nerazumevanja-i-neprodiranja-u-sutinu-stvari-lutali-smo-i-preporaali-se-tako-dugo-i-vi-i-ja
gotama budazbognerazumevanjaneprodiranjasutinustvarilutalismopreporađalisetakodugovijazbog nerazumevanjanerazumevanja ii neprodiranjaneprodiranja uu suštinusuštinu stvaristvari lutalilutali smosmo ii preporađalipreporađali sese takotako dugoi vivi ii jazbog nerazumevanja inerazumevanja i neprodiranjai neprodiranja uneprodiranja u suštinuu suštinu stvarisuštinu stvari lutalistvari lutali smolutali smo ismo i preporađalii preporađali sepreporađali se takose tako dugoi vi ivi i jazbog nerazumevanja i neprodiranjanerazumevanja i neprodiranja ui neprodiranja u suštinuneprodiranja u suštinu stvariu suštinu stvari lutalisuštinu stvari lutali smostvari lutali smo ilutali smo i preporađalismo i preporađali sei preporađali se takopreporađali se tako dugoi vi i jazbog nerazumevanja i neprodiranja unerazumevanja i neprodiranja u suštinui neprodiranja u suštinu stvarineprodiranja u suštinu stvari lutaliu suštinu stvari lutali smosuštinu stvari lutali smo istvari lutali smo i preporađalilutali smo i preporađali sesmo i preporađali se takoi preporađali se tako dugo

Još i danas imam naviku da sjednem kraj prozora kada pada kiša i da dugo, dugo gledam nekuda u daljinu. Tada sam tako mirna, tada osjećam da sa mirisom kiše dolaziš i ti, ti kojeg već dugo nema. Al' još se tebi nadam.Još i danas imam naviku da sednem kraj prozora kada pada kiša i da dugo, dugo gledam nekuda u daljinu. Tada sam tako mirna, tada osećam da sa mirisom kiše dolaziš i ti, ti kojeg već dugo nema. Al’ još se tebi nadam.Dobro guram, kroz život buran i mada živim dosta srećno, ja nemam nikoga konkretno. Uz kog bi bio i srećan i lud i tako miran i siguran svud, ja nemam nikog da mašta i priča mi svašta svu noć.Godinama i danima ja sam vam govorio o svijetu oko sebe i o tome kako ga ja vidim i osjećam. Nekad je to bilo ono što ste očekivali od mene, a ponekad je vaše očekivanje bilo i prevareno. Ali, svakako se time stvorila između vas i mene izvjesna navika, za mene gotovo obaveza: da ja kazujem a vi da primate, i da sudite o onom što sam rekao.Volim te što si zaista tako kao i ja balava za divne stvari.Pretpostavite da sanjate da ste ptica. Vi zaista uzlećete u nebo. Pretpostavite da sanjate da ste riba. Vi zaista ronite u dubinu ribnjaka. Sudeći prema tome, niko ne može biti siguran da li smo mi — vi i ja, koji upravo sada i ovde govorimo o tome — budni ili tek sanjamo.