Zapravo, ne volim žurke. Preferiram veče sa četiri prijatelja koji sede i večeraju. Prezirem klubove i ne volim mesta gde je buka tako glasna da ne možete da pričate sa ljudima.


zapravo-ne-volim-urke-preferiram-vee-etiri-prijatelja-koji-sede-i-veeraju-prezirem-klubove-i-ne-volim-mesta-gde-buka-tako-glasna-da-ne-moete-da
salman rušdizapravonevolimžurkepreferiramvečečetiriprijateljakojisedevečerajupreziremklubovemestagdebukatakoglasnadamožetepričateljudimane volimvolim žurkepreferiram večeveče sasa četiričetiri prijateljaprijatelja kojikoji sedesede ii večerajuprezirem kluboveklubove ii nene volimvolim mestamesta gdegde jeje bukabuka takotako glasnaglasna dada nene možetemožete dada pričatepričate sasa ljudimane volim žurkepreferiram veče saveče sa četirisa četiri prijateljačetiri prijatelja kojiprijatelja koji sedekoji sede isede i večerajuprezirem klubove iklubove i nei ne volimne volim mestavolim mesta gdemesta gde jegde je bukaje buka takobuka tako glasnatako glasna daglasna da neda ne možetene možete damožete da pričateda pričate sapričate sa ljudima

Meni je jedino stalo do toga da volim svet, da ga ne prezirem, da ne mrzim ni svet, ni sebe, da na nj, na sebe i na sva bića mogu da gledam sa ljubavlju i sa divljenjem i sa strahopoštovanjem.Ja sam ja i neću da potčinim svoj ukus jednodušnom sudu čovečanstva. Ako ne volim neku stvar, ne volim je, to je sve; ne vidim nikakav razlog da se pretvaram da volim nešto samo zato što većina voli ili se pretvara da voli.Ja sam ja i neću da potčinim svoj ukus jednodušnom sudu čovječanstva. Ako ne volim neku stvar, ne volim je, to je sve; ne vidim nikakav razlog da se pretvaram da volim nešto samo zato što većina voli ili se pretvara da voli.Najgora stvar u situaciji kada ste poznati jeste da su ljudi uvek fini sa vama. Dok pričate sa nekim svi se slažu sa vama, makar rekli i nešto potpuno ludo. Potrebni su vam ljudi koji će vam govoriti ono što ne želite da čujete.Ne volim kišu, ne volim vjetar, ne volim zimu. Nekako si jadan, kašlješ, bole te krsta, boli te duša. A ne volim ni ljetnu žegu, nisi nizašta. Ima li gdjegod na zemlji kraj gdje je uvijek proljeće?Ako sam sa svima kulturan i nasmejan,ne znaci da ih sve volim i postujem…