Zamislite tu nesreću kad neko ne ume da bude ono što zaista jeste, i da u tome što jeste bude i svečan i uspravan, nego vam stalno zavidi što ne zna da bude: vi. - Činija Citata

Zamislite tu nesreću kad neko ne ume da bude ono što zaista jeste, i da u tome što jeste bude i svečan i uspravan, nego vam stalno zavidi što ne zna da bude: vi.


zamislite-nesreu-kad-neko-ne-ume-da-bude-ono-to-zaista-jeste-i-da-u-tome-to-jeste-bude-i-svean-i-uspravan-nego-vam-stalno-zavidi-to-ne-zna-da-bude-vi
miroslav mika antićzamislitenesrećukadnekoneumedabudeonotozaistajestetomejestesvečanuspravannegovamstalnozavidiznabudevizamislite tutu nesrećunesreću kadkad nekoneko nene umeume dada budebude onoono štošto zaistazaista jestei dada uu tometome štošto jestejeste budebude ii svečansvečan ii uspravannego vamvam stalnostalno zavidizavidi štošto nene znazna dada budezamislite tu nesrećutu nesreću kadnesreću kad nekokad neko neneko ne umene ume daume da budeda bude onobude ono štoono što zaistašto zaista jestei da uda u tomeu tome štotome što jestešto jeste budejeste bude ibude i svečani svečan isvečan i uspravannego vam stalnovam stalno zavidistalno zavidi štozavidi što nešto ne znane zna dazna da bude

Ono što nije, što ne može i ne treba da bude bilo je jače od onog što jeste i što postoji, očigledno, stvarno i jedino moguće.Čovek je jedino stvorenje koje odbijа dа bude ono što jeste.Jedini način da žena bude verna jeste: da bude zaljubljena ili ružna.Zahtevati da neko pamti sve što je ikad pročitao, bilo bi isto što i zahtevati da sve ono što je ikad pojeo još uvek nosi u sebi. Od ovoga je živio telesno, a od onoga duševno i tako je postao ono što jeste.Žena ima dvije svoje misije na Zemlji, da bude majka i da bude supruga. Ona je od prirode stvorena da bude majka, a samo je ljudskim zakonima natjerana da bude supruga.Tajna da se bude dosadan jeste u tome da se kaže sve.