Zalud je bure od najskupljeg drveta, ako se u njemu drži ukislo vino.


zalud-bure-od-najskupljeg-drveta-ako-se-u-njemu-dri-ukislo-vino
nikolaj velimirovićzaludbureodnajskupljegdrvetaakosenjemudržiukislovinozalud jeje burebure odod najskupljegnajskupljeg drvetaako sese uu njemunjemu držidrži ukisloukislo vinozalud je bureje bure odbure od najskupljegod najskupljeg drvetaako se use u njemuu njemu držinjemu drži ukislodrži ukislo vinozalud je bure odje bure od najskupljegbure od najskupljeg drvetaako se u njemuse u njemu držiu njemu drži ukislonjemu drži ukislo vinozalud je bure od najskupljegje bure od najskupljeg drvetaako se u njemu držise u njemu drži ukislou njemu drži ukislo vino

Zalud usta puna molitve ako je srce prazno.Onaj ko orla drži za rep i ženu za reč, može reći da ništa ne drži.Čuturom se pregrabi i najveće bure.Pokraj suva drveta i sirovo izgori.Muškarac može biti kratak i zdepast i proćelav, ali ako ima vatre u njemu, žene će ga voleti.Čovek može i od jedne reči da živi, samo ako u njemu ima rešenosti da se bori i borbom održava u životu.