Vrijednost ljepote je u beskrajnoj raznolikosti vidova u kojima nam se javlja. U tome je i njena oplemenjujuća snaga i njena najveća draž.


vrijednost-ljepote-u-beskrajnoj-raznolikosti-vidova-u-kojima-nam-se-javlja-u-tome-i-njena-oplemenjujua-snaga-i-njena-najvea-dra
ivo andricvrijednostljepotebeskrajnojraznolikostividovakojimanamsejavljatomenjenaoplemenjujućasnaganajvećadražvrijednost ljepoteljepote jeu beskrajnojbeskrajnoj raznolikostiraznolikosti vidovavidova uu kojimakojima namnam sese javljau tometome jei njenanjena oplemenjujućaoplemenjujuća snagasnaga ii njenanjena najvećanajveća dražvrijednost ljepote jeljepote je uje u beskrajnoju beskrajnoj raznolikostibeskrajnoj raznolikosti vidovaraznolikosti vidova uvidova u kojimau kojima namkojima nam senam se javljau tome jetome je ije i njenai njena oplemenjujućanjena oplemenjujuća snagaoplemenjujuća snaga isnaga i njenai njena najvećanjena najveća dražvrijednost ljepote je uljepote je u beskrajnojje u beskrajnoj raznolikostiu beskrajnoj raznolikosti vidovabeskrajnoj raznolikosti vidova uraznolikosti vidova u kojimavidova u kojima namu kojima nam sekojima nam se javljau tome je itome je i njenaje i njena oplemenjujućai njena oplemenjujuća snaganjena oplemenjujuća snaga ioplemenjujuća snaga i njenasnaga i njena najvećai njena najveća dražvrijednost ljepote je u beskrajnojljepote je u beskrajnoj raznolikostije u beskrajnoj raznolikosti vidovau beskrajnoj raznolikosti vidova ubeskrajnoj raznolikosti vidova u kojimaraznolikosti vidova u kojima namvidova u kojima nam seu kojima nam se javljau tome je i njenatome je i njena oplemenjujućaje i njena oplemenjujuća snagai njena oplemenjujuća snaga injena oplemenjujuća snaga i njenaoplemenjujuća snaga i njena najvećasnaga i njena najveća draž

Mladost prezire posledice, i u tome je njena snaga.Mladost prezire posljedice. U tome je njena snaga.Naša najveća snaga nije u tome da nikad ne padnemo, već da se svaki put kad padnemo - podignemo.Naša najveća snaga nije u tome da nikad ne padnemo, već da se svaki put kad padnemo – podignemo.Grješne misli su kao vjetar, tko će ih zaustaviti. U čemu je pobožnost, ako nema iskušenja koja se savladavaju? Čovjek nije Bog, i njegova snaga je baš u tome da suzbija svoju prirodu.Ništa nije zanimljivo kao strast, zato što je sve u njoj nepredviđeno i zato što je onaj koji u njoj učestvuje njena žrtva. Ništa nije tako plitko kao ljubav - ukus, u kojoj se sve računa, kao u svim prozaičnim poslovima života.