Vremenom ćeš se navići na rastajanje. Naučićeš da se sećaš, a sećanje je isto kao i susret. I pomalo ćeš navići da voliš mnoga bića u uspomeni. Na kraju ćeš videti da si ti pomalo svi koje si nekada volela. Jednom ćeš morati da daš sve i da te ne boli. Naučićes da sanjaš.


vremenom-e-se-navii-na-rastajanje-nauie-da-se-sea-a-seanje-isto-kao-i-susret-i-pomalo-e-navii-da-voli-mnoga-bia-u-uspomeni-na-kraju-e-videti-da-ti
Đorđe balaševićvremenomćesenavićinarastajanjenaučićedasećasećanjeistokaosusretpomalovolimnogabićauspomeninakrajuvidetitisvikojenekadavolelajednommoratidasvetenebolinaučićessanjavremenom ćešćeš sese navićinavići nana rastajanjenaučićeš dada sese sećašsećanje jeje istoisto kaokao ii susreti pomalopomalo ćešćeš navićinavići dada volišvoliš mnogamnoga bićabića uu uspomenina krajukraju ćešćeš videtivideti dada sisi titi pomalopomalo svisvi kojekoje sisi nekadanekada volelajednom ćešćeš moratimorati dada dašdaš svesve ii dada tete nene bolinaučićes dada sanjašvremenom ćeš sećeš se navićise navići nanavići na rastajanjenaučićeš da seda se sećaša sećanje jesećanje je istoje isto kaoisto kao ikao i susreti pomalo ćešpomalo ćeš navićićeš navići danavići da volišda voliš mnogavoliš mnoga bićamnoga bića ubića u uspomenina kraju ćeškraju ćeš videtićeš videti davideti da sida si tisi ti pomaloti pomalo svipomalo svi kojesvi koje sikoje si nekadasi nekada volelajednom ćeš moratićeš morati damorati da dašda daš svedaš sve isve i dai da teda te nete ne bolinaučićes da sanjaš

Ili ćeš ponavljati konvencionalne doktrine koje svi izgovaraju ili ćeš reći nešto što je istina i pri tome zvučati kao da si sa Neptuna.Živi kao da ćeš da napuniš 100 godina, moli se kao da ćeš da umreš sutra.Živi kao da ćeš sutra umreti. Uči kao da ćeš večno živeti.Zvat ćeš me jednog dana kad ostaneš sam. Zvat ćeš me jednog dana sigurno znam. Zvat ćeš me jednog dana kad ostave te svi, ali meni ne dolazi, nećeš mi ...U bogatstvu misli, kako ćeš s dostojanstvom snositi siromaštinu. U sreći misli, kako ćeš s dostojanstvom snositi nesreću. Kada te ljudi hvale misli, kako ćeš s dostojanstvom snositi njihove poruge. A celoga života misli, kako ćeš s dostojanstvom umreti.Dok budeš sretan imat ćeš puno prijatelja, ako nastanu zla vremena, ostat ćeš sam.