Veoma lako zaplačem. To može biti zbog filma, telefonskog razgovora, zalaska sunca – suze su reči koje čekaju da budu zapisane. - Činija Citata

Veoma lako zaplačem. To može biti zbog filma, telefonskog razgovora, zalaska sunca – suze su reči koje čekaju da budu zapisane.


veoma-lako-zaplaem-to-moe-biti-zbog-filma-telefonskog-razgovora-zalaska-sunca-suze-su-rei-koje-ekaju-da-budu-zapisane
paulo koeljoveomalakozaplačemtomožebitizbogfilmatelefonskograzgovorazalaskasuncasuzesurečikoječekajudabuduzapisaneveoma lakolako zaplačemmože bitibiti zbogzbog filmatelefonskog razgovorazalaska suncasunca –– suzesuze susu rečireči kojekoje čekajučekaju dada budubudu zapisaneveoma lako zaplačemmože biti zbogbiti zbog filmazalaska sunca –sunca – suze– suze susuze su rečisu reči kojereči koje čekajukoje čekaju dačekaju da bududa budu zapisanemože biti zbog filmazalaska sunca – suzesunca – suze su– suze su rečisuze su reči kojesu reči koje čekajureči koje čekaju dakoje čekaju da budučekaju da budu zapisanezalaska sunca – suze susunca – suze su reči– suze su reči kojesuze su reči koje čekajusu reči koje čekaju dareči koje čekaju da budukoje čekaju da budu zapisane

Znam da postoje stvari koje nikad neće biti niti su bile zabavne. Takođe znam da ismevanje može biti štit, ali nikako oružje.Sve istine su lako shvatljive nakon što budu otkrivene; ključ je u tome da ih treba otkriti.Čovjek može biti spašen samo odlukom Božje volje. Po svojoj volji Bog bira one koje želi spasiti. Zato predestinacija uvijek postiže svoj cilj, a ta je sigurnost života. Svi ljudi su zbog Adamovog grijeha osuđeni na smrt, a oni koje Bog ne želi spasiti zauvijek će propasti.Uspeh nije nikakav čudesna, nedokučiva božanska stvar koju mogu da dostignu samo neki od nas. To je nešto što zaista postoji, u svima nama. Veoma je jednostavno: „To želim, i spreman sam da umrem za to.“ Tačka.Svako iskustvo koje vas dotakne, na neki bilo koji poseban način, je dobro. To može biti i grozno iskustvo.Sve može biti. Ali jedno ne može: ne može biti da će posve i zauvjek nestati velikih i umnih a duševnih ljudi koji će za božju ljubav podizati trajne građevine, da bi zemlja bila ljepša i čovjek na njoj živio lakše i bolje. Kad bi njih nestalo, to bi značilo da će i božja ljubav ugasnuti i nestati sa svijeta. To ne može biti.