Veoma lako zaplačem. To može biti zbog filma, telefonskog razgovora, zalaska sunca – suze su reči koje čekaju da budu zapisane.


veoma-lako-zaplaem-to-moe-biti-zbog-filma-telefonskog-razgovora-zalaska-sunca-suze-su-rei-koje-ekaju-da-budu-zapisane
paulo koeljoveomalakozaplačemtomožebitizbogfilmatelefonskograzgovorazalaskasuncasuzesurečikoječekajudabuduzapisaneveoma lakolako zaplačemmože bitibiti zbogzbog filmatelefonskog razgovorazalaska suncasunca –– suzesuze susu rečireči kojekoje čekajučekaju dada budubudu zapisaneveoma lako zaplačemmože biti zbogbiti zbog filmazalaska sunca –sunca – suze– suze susuze su rečisu reči kojereči koje čekajukoje čekaju dačekaju da bududa budu zapisanemože biti zbog filmazalaska sunca – suzesunca – suze su– suze su rečisuze su reči kojesu reči koje čekajureči koje čekaju dakoje čekaju da budučekaju da budu zapisanezalaska sunca – suze susunca – suze su reči– suze su reči kojesuze su reči koje čekajusu reči koje čekaju dareči koje čekaju da budukoje čekaju da budu zapisane

Čovjek može biti spašen samo odlukom Božje volje. Po svojoj volji Bog bira one koje želi spasiti. Zato predestinacija uvijek postiže svoj cilj, a ta je sigurnost života. Svi ljudi su zbog Adamovog grijeha osuđeni na smrt, a oni koje Bog ne želi spasiti zauvijek će propasti.Sve istine su lako shvatljive nakon što budu otkrivene; ključ je u tome da ih treba otkriti.Dužina filma mora biti direktno proporcionalna izdržljivosti ljudske bešike.Kada svi govore, crkva ne može da dođe do reči. Kada se namršti sudba i zaveže sve jezike, onda crkva dolazi do reči; onda jedina crkva sme i može da govori.Znam da postoje stvari koje nikad neće biti niti su bile zabavne. Takođe znam da ismevanje može biti štit, ali nikako oružje.Zbog jedne reči čoveka često smatraju mudrim, a zbog jedne reči često ga smatraju glupim. Uistinu, moramo dobro paziti šta govorimo.