Važno je dopustiti nekim stvarima da odu, da nestanu. Pustiti ih i riješiti ih se. Ne očekujte da vam se vrate, da vam priznaju napore, otkriju da ste genijalac i shvate vašu ljubav. Zatvarajte krugove. Ne zbog ponosa ili oholosti, već zato što se to više ne uklapa u vaš život.


vano-dopustiti-nekim-stvarima-da-odu-da-nestanu-pustiti-ih-i-rijeiti-ih-se-ne-oekujte-da-vam-se-vrate-da-vam-priznaju-napore-otkriju-da-ste-genijalac
paulo koeljovažnodopustitinekimstvarimadaodunestanupustitiihrijeitiseneočekujtevamsevratepriznajunaporeotkrijustegenijalacshvatevauljubavzatvarajtekrugovezbogponosailioholostivećzatototovieneuklapavaživotvažno jeje dopustitidopustiti nekimnekim stvarimastvarima dada oduda nestanupustiti ihih ii riješitiriješiti ihih sene očekujteočekujte dada vamvam sese vrateda vamvam priznajupriznaju naporeotkriju dada steste genijalacgenijalac ii shvateshvate vašuvašu ljubavzatvarajte krugovene zbogzbog ponosaponosa iliili oholostiveć zatozato štošto seviše nene uklapauklapa uu vašvaš životvažno je dopustitije dopustiti nekimdopustiti nekim stvarimanekim stvarima dastvarima da odupustiti ih iih i riješitii riješiti ihriješiti ih sene očekujte daočekujte da vamda vam sevam se vrateda vam priznajuvam priznaju naporeotkriju da steda ste genijalacste genijalac igenijalac i shvatei shvate vašushvate vašu ljubavne zbog ponosazbog ponosa iliponosa ili oholostiveć zato štozato što sese to viševiše ne uklapane uklapa uuklapa u vašu vaš život

Ne činite nikada usluge zato da bi vam drugi bili zahvalni. Oni će opaziti vašu težnju za tuđom zahvalnošću i priznanjem, i tako će osetiti kao da su vam nešto dužni, pa čak i da su upotrebljeni.Najgora stvar u situaciji kada ste poznati jeste da su ljudi uvek fini sa vama. Dok pričate sa nekim svi se slažu sa vama, makar rekli i nešto potpuno ludo. Potrebni su vam ljudi koji će vam govoriti ono što ne želite da čujete.Ako vam mnogo puta kažem da vas volim, je li to više ljubavi, ili je ista, jedna jedina? Ako svakoga jutra ponovo oktrijete da ste živi, je li to više života, ili je ovaj, jedan jedini?Vaše čuveno poštenje. Uvek ste bili puni tih sranja o poštenju.E pa iskenjam se ja na to vaše poštenje, i na celu tu vašu poštenu generaciju. Pizda vam ...jbt..kako ste naporni ljubav je ovo, ljubav je ono,ljubav je sranje,pa ko vam kriv sto vi imate slomljena srca pa patite, nekima je dobroDragi živci, hvala vam što ste uvijek bili uz mene. Da vas nema pola grada bi već bilo mrtvo.