Važno je dopustiti nekim stvarima da odu, da nestanu. Pustiti ih i riješiti ih se. Ne očekujte da vam se vrate, da vam priznaju napore, otkriju da ste genijalac i shvate vašu ljubav. Zatvarajte krugove. Ne zbog ponosa ili oholosti, već zato što se to više ne uklapa u vaš život.


vano-dopustiti-nekim-stvarima-da-odu-da-nestanu-pustiti-ih-i-rijeiti-ih-se-ne-oekujte-da-vam-se-vrate-da-vam-priznaju-napore-otkriju-da-ste-genijalac
paulo koeljovažnodopustitinekimstvarimadaodunestanupustitiihrijeitiseneočekujtevamsevratepriznajunaporeotkrijustegenijalacshvatevauljubavzatvarajtekrugovezbogponosailioholostivećzatototovieneuklapavaživotvažno jeje dopustitidopustiti nekimnekim stvarimastvarima dada oduda nestanupustiti ihih ii riješitiriješiti ihih sene očekujteočekujte dada vamvam sese vrateda vamvam priznajupriznaju naporeotkriju dada steste genijalacgenijalac ii shvateshvate vašuvašu ljubavzatvarajte krugovene zbogzbog ponosaponosa iliili oholostiveć zatozato štošto seviše nene uklapauklapa uu vašvaš životvažno je dopustitije dopustiti nekimdopustiti nekim stvarimanekim stvarima dastvarima da odupustiti ih iih i riješitii riješiti ihriješiti ih sene očekujte daočekujte da vamda vam sevam se vrateda vam priznajuvam priznaju naporeotkriju da steda ste genijalacste genijalac igenijalac i shvatei shvate vašushvate vašu ljubavne zbog ponosazbog ponosa iliponosa ili oholostiveć zato štozato što sese to viševiše ne uklapane uklapa uuklapa u vašu vaš život

Ne činite nikada usluge zato da bi vam drugi bili zahvalni. Oni će opaziti vašu težnju za tuđom zahvalnošću i priznanjem, i tako će osetiti kao da su vam nešto dužni, pa čak i da su upotrebljeni.U ovom času mnogu ljudi već  su odustali od  života. Ne nerviraju se, ne plaču, samo čekaju da vrijeme prođe. Ne prihvataju životne izazove, a  život ih više i ne izaziva. Tebi sad prijeti ta opasnost. Odupri joj se, suoči se sa životom, ali nemoj da odustaješ.U ovom času mnogu ljudi već su odustali od života. Ne nerviraju se, ne plaču, samo čekaju da vrijeme prođe. Ne prihvataju životne izazove, a život ih više i ne izaziva. Tebi sad prijeti ta opasnost. Odupri joj se, suoči se sa životom, ali nemoj da odustaješ.Najgora stvar u situaciji kada ste poznati jeste da su ljudi uvek fini sa vama. Dok pričate sa nekim svi se slažu sa vama, makar rekli i nešto potpuno ludo. Potrebni su vam ljudi koji će vam govoriti ono što ne želite da čujete.Mudrac se ne pokazuje, zato ga svuda vide. Ne definiše se, zato je razgovetan. Ne ističe sebe, i zato uspeva. Ne hvališe se svojim poslom, zato traje. Ne spori se, i upravo iz tog razloga niko na svetu ne može da se s njime spori.Mnoge žene mogle bi mnogo i lepo da vole, ali nemaju koga, a sve se prave kao da su već voljene- sramota ih je da priznaju da nisu.