Uvijek budi svoj, izrazi svoju ličnost, Imaj veru u samoga sebe, nemoj ići napolje tražeći neku uspešnu ličnost kako bi je pokušao kopirati.


uvijek-budi-svoj-izrazi-svoju-linost-imaj-veru-u-samoga-sebe-nemoj-ii-napolje-traei-neku-uspenu-linost-kako-bi-pokuao-kopirati
bruce leeuvijekbudisvojizrazisvojuličnostimajverusamogasebenemojićinapoljetražećinekuuspenuličnostkakobipokuaokopiratiuvijek budibudi svojizrazi svojusvoju ličnostimaj veruveru uu samogasamoga sebenemoj ićiići napoljenapolje tražećitražeći nekuneku uspešnuuspešnu ličnostličnost kakokako bibi jeje pokušaopokušao kopiratiuvijek budi svojizrazi svoju ličnostimaj veru uveru u samogau samoga sebenemoj ići napoljeići napolje tražećinapolje tražeći nekutražeći neku uspešnuneku uspešnu ličnostuspešnu ličnost kakoličnost kako bikako bi jebi je pokušaoje pokušao kopiratiimaj veru u samogaveru u samoga sebenemoj ići napolje tražećiići napolje tražeći nekunapolje tražeći neku uspešnutražeći neku uspešnu ličnostneku uspešnu ličnost kakouspešnu ličnost kako biličnost kako bi jekako bi je pokušaobi je pokušao kopiratiimaj veru u samoga sebenemoj ići napolje tražeći nekuići napolje tražeći neku uspešnunapolje tražeći neku uspešnu ličnosttražeći neku uspešnu ličnost kakoneku uspešnu ličnost kako biuspešnu ličnost kako bi jeličnost kako bi je pokušaokako bi je pokušao kopirati

Uvek budi svoj, izrazi svoju ličnost, imaj veru u samoga sebe, nemoj ići napolje tražeći neku uspešnu ličnost kako bi je pokušao kopirati.Prilagodljivost životu može da bude pozitivna osobina, ali, po meni, to je isto tako i danak životu! Ukoliko se prilagođavaš nečemu, što ne želiš, onda suzbijaš svoju ličnost. U tom smislu, ta prilagodljivost postaje pre svega – morbidna i negativna. Šta na kraju biva: od mladog i perspektivnog čoveka, stvara se krajnje beskoristan tip!Bez obzira čime se bavi, svaki čovjek na zemlji uvijek je glavna ličnost istorije svijeta. I naravno, nije svjesan toga.Poznavanje samoga sebe bitno je važan uvod u mijenjanje samoga sebe.Ljubavnik uvijek prvo misli na svoju ljubavnicu, pa na samoga sebe. Kod muža je to obrnuto.Ljubavnik uvek prvo misli na svoju ljubavnicu, pa na samoga sebe. Kod muža je to obrnuto.