Uvek za kukavicu postoji mogućnost da više ne bude kukavica, a za heroja da prestane biti heroj.


uvek-za-kukavicu-postoji-mogunost-da-vie-ne-bude-kukavica-a-za-heroja-da-prestane-biti-heroj
Žan pol sartruvekzakukavicupostojimogućnostdavienebudekukavicaherojaprestanebitiherojuvek zaza kukavicukukavicu postojipostoji mogućnostmogućnost dada viševiše nene budebude kukavicaza herojaheroja dada prestaneprestane bitibiti herojuvek za kukavicuza kukavicu postojikukavicu postoji mogućnostpostoji mogućnost damogućnost da višeda više neviše ne budene bude kukavicaa za herojaza heroja daheroja da prestaneda prestane bitiprestane biti herojuvek za kukavicu postojiza kukavicu postoji mogućnostkukavicu postoji mogućnost dapostoji mogućnost da višemogućnost da više neda više ne budeviše ne bude kukavicaa za heroja daza heroja da prestaneheroja da prestane bitida prestane biti herojuvek za kukavicu postoji mogućnostza kukavicu postoji mogućnost dakukavicu postoji mogućnost da višepostoji mogućnost da više nemogućnost da više ne budeda više ne bude kukavicaa za heroja da prestaneza heroja da prestane bitiheroja da prestane biti heroj

Ne možete biti heroj a da niste kukavica.Zar je ovaj kukavica jer je klonuo, dok je onaj koji trpi heroj? Međutim je ljubav prema životu tako jaka da se prvi više borio da ne bi klonuo nego drugi da bi trpio.Neuspeh? Takva mogućnost uopšte ne postoji.Neuspjeh? Takva mogućnost uopšte ne postoji.Nemojte čekati dok sve ne bude baš kako treba. Nikada neće biti savršeno. Uvek će biti izazova, prepreka i nesavršenih uslova. Pa šta. Počnite sada. Sa svakim korakom koji napravite bićete sve jači i jači, sve stručniji, sve samopouzdaniji, i sve uspešniji.Ono što je prošlo više ne postoji, ono što će biti još nije došlo. Pa šta onda postoji? Samo ona tačka u kojoj se sastaju prošlo i buduće. Eto, u toj tački je sav naš život.