Uvek imaj na umu da je tvoja vlastita odlučnost da uspeš daleko važnija od bilo čije druge odlučnosti. - Činija Citata

Uvek imaj na umu da je tvoja vlastita odlučnost da uspeš daleko važnija od bilo čije druge odlučnosti.


uvek-imaj-na-umu-da-tvoja-vlastita-odlunost-da-uspe-daleko-vanija-od-bilo-ije-druge-odlunosti
abraham linkolnuvekimajnaumudatvojavlastitaodlučnostuspedalekovažnijaodbiločijedrugeodlučnostiuvek imajimaj nana umuumu dada jeje tvojatvoja vlastitavlastita odlučnostodlučnost dada uspešuspeš dalekodaleko važnijavažnija odod bilobilo čiječije drugedruge odlučnostiuvek imaj naimaj na umuna umu daumu da jeda je tvojaje tvoja vlastitatvoja vlastita odlučnostvlastita odlučnost daodlučnost da uspešda uspeš dalekouspeš daleko važnijadaleko važnija odvažnija od bilood bilo čijebilo čije drugečije druge odlučnostiuvek imaj na umuimaj na umu dana umu da jeumu da je tvojada je tvoja vlastitaje tvoja vlastita odlučnosttvoja vlastita odlučnost davlastita odlučnost da uspešodlučnost da uspeš dalekoda uspeš daleko važnijauspeš daleko važnija oddaleko važnija od bilovažnija od bilo čijeod bilo čije drugebilo čije druge odlučnostiuvek imaj na umu daimaj na umu da jena umu da je tvojaumu da je tvoja vlastitada je tvoja vlastita odlučnostje tvoja vlastita odlučnost datvoja vlastita odlučnost da uspešvlastita odlučnost da uspeš dalekoodlučnost da uspeš daleko važnijada uspeš daleko važnija oduspeš daleko važnija od bilodaleko važnija od bilo čijevažnija od bilo čije drugeod bilo čije druge odlučnosti

Uvek imajte na umu da je vaša odluka da uspete bitnija od bilo koje druge.Ako bi sad trebalo nekome da ispričam svoj život, mogla bih to da učinim tako da ostavim utisak nezavisne, hrabre i srećne žene. Ali to bi bilo daleko od istine, jer mi je zabranjeno da spomenem jedinu riječ koja je mnogo važnija od onih jedanaest minuta - ljubav.Ako bi sad trebalo nekome da ispričam svoj život, mogla bih to da učinim tako da ostavim utisak nezavisne, hrabre i srećne žene. Ali to bi bilo daleko od istine, jer mi je zabranjeno da spomenem jedinu riječ koja je mnogo važnija od onih jedanaest minuta – ljubav.Ako možeš da učiniš dobro delo, da ukažeš ljubav nekome, imaj uvek na umu da to treba odmah da učiniš, jer ćeš propustiti priliku i ona ti se neće vratiti.Ne postoji ništa što donosi veće zadovoljstvo od srećnog i nasmejanog deteta. Uvek sam spreman pomoći na bilo koji način koji mogu, pa makar to bilo samo potpisivanje autobiografije. Dečiji osmeh je vredniji od sveg novca na svetu.Ima više ljubavnih pesama od bilo čega drugog. Kada bi muzika mogla da vas natera na nešto, svi bismo voleli jedni druge.