Čuvajte se onoga koji živi u vama i na kojeg zaboravljate, a koji često, pred veče, donosi brza rešenja zbog kojih se, te iste noći, budite kao od udarca i, obliveni vrelim znojem kao rastopljenim olovom, propadate od sramote zbog sinoćnih lakomislenih odluka. - Činija Citata

Čuvajte se onoga koji živi u vama i na kojeg zaboravljate, a koji često, pred veče,  donosi brza rešenja zbog kojih se, te iste noći, budite kao od udarca i, obliveni vrelim znojem kao rastopljenim olovom, propadate od sramote zbog sinoćnih lakomislenih odluka.


uvajte-se-onoga-koji-ivi-u-vama-i-na-kojeg-zaboravljate-a-koji-esto-pred-vee-donosi-brza-reenja-zbog-kojih-se-te-iste-noi-budite-kao-od-udarca-i
ivo andrićČuvajteseonogakojiživivamanakojegzaboravljatečestopredvečedonosibrzareenjazbogkojihseteistenoćibuditekaoodudarcaoblivenivrelimznojemrastopljenimolovompropadatesramotesinoćnihlakomislenihodlukaČuvajte sese onogaonoga kojikoji živiživi uu vamavama ii nana kojegkojeg zaboravljatekoji čestopred večevečedonosidonosi brzabrza rešenjarešenja zbogzbog kojihkojih sete isteiste noćibudite kaokao odod udarcaudarca iobliveni vrelimvrelim znojemznojem kaokao rastopljenimrastopljenim olovompropadate odod sramotesramote zbogzbog sinoćnihsinoćnih lakomislenihlakomislenih odlukaČuvajte se onogase onoga kojionoga koji živikoji živi uživi u vamau vama ivama i nai na kojegna kojeg zaboravljatea koji čestopred večedonosi brzadonosi brza rešenjabrza rešenja zbogrešenja zbog kojihzbog kojih sete iste noćibudite kao odkao od udarcaod udarca iobliveni vrelim znojemvrelim znojem kaoznojem kao rastopljenimkao rastopljenim olovompropadate od sramoteod sramote zbogsramote zbog sinoćnihzbog sinoćnih lakomislenihsinoćnih lakomislenih odluka

Da sam drukčiji, da život nosim kao tegobu, da sam ogorčen, počeo bih da se gubim, da pijem, da mrzim, postao bih nezadovoljnik koji se okreće protiv cijelog svijeta. A ne mogu to. Usprkos svemu, živim kao i drugi ljudi, koji su bez moga biljega, veseo i tužan zbog običnih stvari, veseo zbog dobrih ljudi koji su pomalo zli, tužan zbog zlih ljudi koji su rijetko dobri.Čovek ne može da bira vreme u kojem će se roditi i živeti; od njega ne zavisi ni od kojih roditelja, ni od kog naroda će se roditi, ali od njega zavisi kako će on postupati u datom vremenu: da li kao čovek ili kao nečovek, bez obzira na to u kom narodu i od kojih roditelja.Čovek ne može birati vreme u kojem će se roditi i živeti. Od njega ne zavisi ni od kojih roditelja, ni od kog naroda će se roditi, ali od njega zavisi kako će on postupati u datom vremenu: da li kao čovek ili kao nečovek, bez obzira na to u kojem narodu i od kojih roditelja.Najveća od svih ludosti je žrtvovati svoje zdravlje, ma zašta to bilo: zbog sticanja imovine, zbog napredovanja na poslu, zbog nauke, zbog slave, a da o slasti i kratkotrajnim užicima i ne govorimo; štaviše, zdravlju valja sve podrediti.Ako ljubav zavisi od naše slobodne volje, zašto ne prestanu da se vole oni koji bi hteli da prestanu? Naprotiv, plaču od bola i robuju ljubavi, čak i oni ponosni ljudi koji inače smatraju ropstvo za najveće zlo; i rado se lišavaju zbog ljubavi nečeg čega se nikada nisu hteli odreći; i nose svoju ljubav kao bolest i okov; i žive u strahu da ne izgube samo onog kog vole.Ako ljubav zavisi od naše slobodne volje, zašto ne prestanu voljeti oni koji bi htjeli prestati? Naprotiv, plaču od bola i robuju ljubavi, čak i oni ponosni ljudi koji inače smatraju ropstvo za najveće zlo; rado se lišavaju zbog ljubavi nečeg čega se inače nikad nisu htjeli odreći; i nose svoju ljubav kao bolest ili okov; i žive u strahu da ne izgube samo onog koga vole.