Čuvaj se čoveka koji nije kadar suzu da pusti.


uvaj-se-oveka-koji-nije-kadar-suzu-da-pusti
srpske posloviceČuvajsečovekakojinijekadarsuzudapustiČuvaj sese čovekačoveka kojikoji nijenije kadarkadar suzusuzu dada pustiČuvaj se čovekase čoveka kojičoveka koji nijekoji nije kadarnije kadar suzukadar suzu dasuzu da pustiČuvaj se čoveka kojise čoveka koji niječoveka koji nije kadarkoji nije kadar suzunije kadar suzu dakadar suzu da pustiČuvaj se čoveka koji nijese čoveka koji nije kadarčoveka koji nije kadar suzukoji nije kadar suzu danije kadar suzu da pusti

Čuvaj bistrinu u glavi i podnosi patnju na način dostojan čoveka.Čuvaj se tihe vode i psa koji ćuti.Ne brini ti, moj brajko, hoće li narod propasti ili neće, nego radi ono što si ti kadar! Pa ako svaki uradi onoliko koliko je kadar, neće narod nikad propasti.Čuvaj se onoga koji je darežljiv iz tudje kese.Čuvaj se onoga koji poružni kada se smije.Veliko pitanje na koje nikada nije odgovoreno i na koje ni ja nisam bio kadar da odgovorim, uprkos mom tridesetogodišnjem istraživanju ženske duše glasi: šta žena hoće?