Uspeh nije nikakav čudesna, nedokučiva božanska stvar koju mogu da dostignu samo neki od nas. To je nešto što zaista postoji, u svima nama. Veoma je jednostavno: „To želim, i spreman sam da umrem za to.“ Tačka.


uspeh-nije-nikakav-udesna-nedokuiva-boanska-stvar-koju-mogu-da-dostignu-samo-neki-od-nas-to-neto-to-zaista-postoji-u-svima-nama-veoma-jednostavno-to
vil smituspehnijenikakavčudesnanedokučivabožanskastvarkojumogudadostignusamonekiodnastonetotozaistapostojisvimanamaveomajednostavno„toželimspremansamumremzato“tačkauspeh nijenije nikakavnikakav čudesnanedokučiva božanskabožanska stvarstvar kojukoju mogumogu dada dostignudostignu samosamo nekineki odod nasje neštonešto štošto zaistazaista postojiu svimasvima namaveoma jeje jednostavno„to želimi spremanspreman samsam dada umremumrem zauspeh nije nikakavnije nikakav čudesnanedokučiva božanska stvarbožanska stvar kojustvar koju mogukoju mogu damogu da dostignuda dostignu samodostignu samo nekisamo neki odneki od nasje nešto štonešto što zaistašto zaista postojiu svima namaveoma je jednostavnoi spreman samspreman sam dasam da umremda umrem za

Ja samo ne želim da umrem baš sasvim sam. To nije previše što tražim. Bilo bi lepo da imam nekoga ko brine o meni zbog toga ko sam ja, a ne samo zbog mog novca.Pomisao da ću uskoro biti mrtav je najbolja stvar koja mi je pomogla u donošenju velikih odluka u životu. To je zato što skoro sve – sva tuđa očekivanja, sav ponos, sav strah od sramote i neuspeha – se jednostavno sklone sa puta kada se suoče sa smrti, ostavljajući samo ono što je zaista važno.U ljubavi niko nikoga ne može da povredi; svako od nas je odgovoran za ono što oseća i ne možemo drugog da krivimo za to. Već sam iskusila patnju kada sam izgubila osobe u koje sam bila zaljubljena. Danas sam čvrsto ubeđena da niko nikoga ne gubi, jer niko nikoga ne poseduje. To je istinsko iskustvo slobode: imati najvažniju stvar na svetu i ne posedovati je.Možete reći da sam krenuo bez ičega, ali to nije tačno. Svi smo započeli sa svime što postoji. Samo je stvar u tome kako mi to upotrebljavamo da nešto omogućimo.Ima ljudi koji se dosledno lišavaju svake jestive, pitke i dimne tvari koja je na iole lošem glasu. To je cena koju plaćaju da ostanu zdravi. A zdravlje je sve što za nju dobiju. Ja to stvarno ne razumem! To je kao da date sav imetak za kravu na umoru.Radije bih živio svoj život kao da Bog postoji, pa da umrem i otkrijem da zaista postoji, nego da živim kao da ne postoji, pa da umrem i otkrijem da postoji.