Šta je uspeh? Mislim da je to mešavina zagrejanosti za ono što radiš, znajući da to nije dovoljno, da morate da radite marljivo i da imate određeni osećaj svrhe. - Činija Citata

Šta je uspeh? Mislim da je to mešavina zagrejanosti za ono što radiš, znajući da to nije dovoljno, da morate da radite marljivo i da imate određeni osećaj svrhe.


uspeh-mislim-da-to-meavina-zagrejanosti-za-ono-to-radi-znajui-da-to-nije-dovoljno-da-morate-da-radite-marljivo-i-da-imate-odreeni-oseaj-svrhe
margaret tačerŠtauspehmislimdatomeavinazagrejanostizaonotoradiznajućinijedovoljnomorateraditemarljivoimateodređeniosećajsvrheje uspehmislim dada jemešavina zagrejanostizagrejanosti zaza onoono štošto radišznajući danije dovoljnoda moratemorate dada raditeradite marljivomarljivo ii dada imateimate određeniodređeni osećajosećaj svrheŠta je uspehmislim da jeje to mešavinamešavina zagrejanosti zazagrejanosti za onoza ono štoono što radišda to nijeda morate damorate da raditeda radite marljivoradite marljivo imarljivo i dai da imateda imate određeniimate određeni osećajodređeni osećaj svrhe

Šta vi mislite da treba da izaberem: da budem ljut na Boga zbog onoga što ja nemam ili da mu budem zahvalan za ono što vi imate?Kako bi pokazao da je hipoteza očigledna, nije dovoljno da svi fenomeni slede iz toga, već, ako to vodi nečemu suprotnom jednom od pojedinačnih fenomena, to je dovoljno da se dokaže njegova netačnost.Suštinski su filmovi ti koji su pokretali stvari u Americi od trenutka kad su smišljeni. Oni ti govore šta da radiš, kako to da radiš, kad da to radiš, kako da se osećaš u vezi toga, i kako da gledaš na to kako se osećaš u vezi toga.Kada sam zaista počeo voleti sebe, shvatio sam koliko može biti uvredljivo kada pokušavam da nateram nekoga da radi ono što ja hoću, iako znam da trenutak nije pravi i da ta osoba nije spremna za to, pa čak i onda kada sam ta osoba ja. Danas, ja to zovem poštovanje.Poteškoća je u ovome: spoznaja zavisi od nečega što se nalazi izvan nje da bi dokazala svoju ispravnost. Obzirom da je baš to od čega je zavisna neizvesno, kako onda mogu znati da ono što nazivam prirodom nije čovek, a ono što nazivam ljudskim da nije u biti priroda? Potreban je istinski čovek da bi postojala istinska spoznaja.Nisam vezan ni za šta, sem za ono što smatram da mi je dužnost. Mislim da ću umreti sa čizmama na nogama.