Umela je da odglumi ravnodušnost. Kada bi pogledao u nju, nasmejala bi se pokazujući mu šta je izgubio. A suze, njih je čuvala, on ionako ne bi umeo da ih ...


umela-da-odglumi-ravnodunost-kada-bi-pogledao-u-nju-nasmejala-bi-se-pokazujui-mu-izgubio-a-suze-njih-uvala-on-ionako-ne-bi-umeo-da-ih
umeladaodglumiravnodunostkadabipogledaonjunasmejalasepokazujućimutaizgubiosuzenjihčuvalaonionakoneumeoihumela jeje dada odglumiodglumi ravnodušnostkada bibi pogledaopogledao uu njunasmejala bibi sese pokazujućipokazujući mumu štaje izgubionjih jeje čuvalaon ionakoionako nene bibi umeoumeo dada ihihumela je daje da odglumida odglumi ravnodušnostkada bi pogledaobi pogledao upogledao u njunasmejala bi sebi se pokazujućise pokazujući mupokazujući mu štamu šta ješta je izgubionjih je čuvalaon ionako neionako ne bine bi umeobi umeo daumeo da ihda ih

Da bi čovek srećno poživeo, treba da zna šta valja, a šta ne valja da čini.A da bi to znao, potrebna mu je vera.Vera je saznanje šta je čovek i radi čega on živi na svetu. I takve vere bilo je i ima u svih razumnih ljudi.Kada bi muškarci shvatili da je idealna žena za njih ona koja smatra da se sitnicama najbolje iskazuju emocije imali bi više novaca u novčaniku i sretniju ?...Kada bi se ukinuo Grand, 99% devojaka na Facebook-u ne bi znalo šta da stavi za status…A šta bi pričali da ne lažu. Da zbore što znaju dovijek bi ćutali.Ona je želela da mu kaže da ga voli. Ali to bi sve upropastilo. Moglo bi ga uplašiti ili -  što bi bilo još gore - naterati ga da i on njoj kaže da je voli.Šta bi bilo kad bi bilo? A ja se pitam šta bi bilo da nije bilo? :)