Uloga prijatelja je da bude uz vas kad grešite. Kad ste u pravu, svi će biti pored vas.


uloga-prijatelja-da-bude-uz-vas-kad-greite-kad-ste-u-pravu-svi-e-biti-pored-vas
mark tvenulogaprijateljadabudeuzvaskadgreitekadstepravusvićebitiporedvasuloga prijateljaprijatelja jeje dada budebude uzuz vasvas kadkad grešitekad steste uu pravusvi ćeće bitibiti poredpored vasuloga prijatelja jeprijatelja je daje da budeda bude uzbude uz vasuz vas kadvas kad grešitekad ste uste u pravusvi će bitiće biti poredbiti pored vasuloga prijatelja je daprijatelja je da budeje da bude uzda bude uz vasbude uz vas kaduz vas kad grešitekad ste u pravusvi će biti poredće biti pored vasuloga prijatelja je da budeprijatelja je da bude uzje da bude uz vasda bude uz vas kadbude uz vas kad grešitesvi će biti pored vas

Uloga prijatelja je da bude uz vas kad grešite. Kad ste u pravu svi će biti pored vas.Uloga prijatelja je da bude uz vas kada grešite. Kada ste u pravu, svi će biti pored vas.Kosa vam je na glavi izbrojana, a kamoli vaši prijatelji i neprijatelji na zemlji! Ne bojte se dakle da ćete imati suviše prijatelja ni suviše neprijatelja; niti se bojte da će vas vaši neprijatelji savladati, niti se nadajte da će vas vaši prijatelji odbraniti. Samo se starajte da imate Boga za prijatelja i ne bojte se ništa.Postoji jedna veoma bitna stvar koju ćete shvatiti tek kada sve ovo bude gotovo i kada se vratite kući. Zahvaljivaćete Bogu kada dvadeset godina kasnije budete sedeli pored kamina sa svojim unukom na kolenu i kada vas bude pitao šta ste radili u ratu, nećete morati da ga prebacite na drugo koleno, nakašljete se i kažete: „Lopatao sam balegu u Luizijani.“Morate biti sigurni u sebe. Ukoliko niste, onda ćete biti neodlučni, defanzivni, a tu će biti mnogo stvari koje će raditi protiv vas.Pravog muškarca, s kojim ćete trajati, nećete prepoznati po izgledu, po diplomi, po inteligenciji. Onog pravog prepoznaćete po načinu kako vas drži za ruku, kako vas ljubi, kako vas grli - ni prečvrsto da ostanete bez daha, a ni prelabavo da nestanete bez traga. Pravi vas drži taman onako kao treba, da znate čiji ste.