Ukoliko bilo koji ministar spoljnih poslova počne do smrti da brani „mirovnu konferenciju“, možete biti uvereni da je njegova vlada već izdala narudžbu za nove bojne brodove i avione. - Činija Citata

Ukoliko bilo koji ministar spoljnih poslova počne do smrti da brani „mirovnu konferenciju“, možete biti uvereni da je njegova vlada već izdala narudžbu za nove bojne brodove i avione.


ukoliko-bilo-koji-ministar-spoljnih-poslova-pone-do-smrti-da-brani-mirovnu-konferenciju-moete-biti-uvereni-da-njegova-vlada-ve-izdala-narudbu-za-nove
josif staljinukolikobilokojiministarspoljnihposlovapočnedosmrtidabrani„mirovnukonferenciju“možetebitiuvereninjegovavladavećizdalanarudžbuzanovebojnebrodoveavioneukoliko bilobilo kojikoji ministarministar spoljnihspoljnih poslovaposlova počnepočne dodo smrtismrti dada branibrani „mirovnu„mirovnu konferenciju“možete bitibiti uvereniuvereni dada jeje njegovanjegova vladavlada većveć izdalaizdala narudžbunarudžbu zaza novenove bojnebojne brodovebrodove ii avioneukoliko bilo kojibilo koji ministarkoji ministar spoljnihministar spoljnih poslovaspoljnih poslova počneposlova počne dopočne do smrtido smrti dasmrti da branida brani „mirovnubrani „mirovnu konferenciju“možete biti uverenibiti uvereni dauvereni da jeda je njegovaje njegova vladanjegova vlada većvlada već izdalaveć izdala narudžbuizdala narudžbu zanarudžbu za noveza nove bojnenove bojne brodovebojne brodove ibrodove i avione

Mi možemo, na primer, biti prilično uvereni da će biti sveta bez rata ili da neće nikako biti sveta. U najmanju ruku sveta koji je naseljen bilo kakvim stvorenjima osim bakterija i buba sa pokojim ostatkom ostalih.Ni zdravlje nije sve; svako je zdrav ko se tako oseća; bilo je bolesnika punih volje za životom koji su je negovali do samog kraja i bilo je zdravih koji su venuli mučeni strahom od patnje.Muzike ima već dugo, i dugo će je biti dugo posle smrti Reja Čarlza. Ja samo želim da ostavim trag, da ostavim nešto muzički dobro za sobom. Ako je ploča hit, to je šlag na torti, ali muzika je glavni obrok.Lakše je biti ministar nego berberin. Berberin, prvo, mora znati brijati, a drugo, mora paziti da nekog ne poseče, a ministar ne mora znati brijati niti mora paziti hoće li koga poseći, jer, i ako poseče, nije kriv.Ne, mi nismo mogli da se skopčamo, nikako, ali već godinama ne lupam glavu da li je krivica za to bila do rupice ili do dugmeta.Nije smrt ono što je užasno, već životi koje ljudi žive ili ne žive do svoje smrti. Oni ne poštuju svoje živote, oni pišaju po njima. Ružno izgledaju, ružno govore, ružno hodaju. Pusti im veliku muziku i oni je neće čuti. Većina ljudskih smrti je obična prevara. Ništa tu nije ostalo da umre.