Učena je žena pravi bič za svoga muža, za svoju djecu, svoje prijatelje, svoju poslugu i za čitav svijet.


uena-ena-pravi-bi-za-svoga-mua-za-svoju-djecu-svoje-prijatelje-svoju-poslugu-i-za-itav-svijet
Žan-Žak rusoučenaženapravibičzasvogamužasvojudjecusvojeprijateljeposlugučitavsvijetučena jeje ženažena pravipravi bičbič zaza svogasvoga mužaza svojusvoju djecusvoje prijateljesvoju posluguposlugu ii zaza čitavčitav svijetučena je ženaje žena pravižena pravi bičpravi bič zabič za svogaza svoga mužaza svoju djecusvoju poslugu iposlugu i zai za čitavza čitav svijetučena je žena pravije žena pravi bičžena pravi bič zapravi bič za svogabič za svoga mužasvoju poslugu i zaposlugu i za čitavi za čitav svijetučena je žena pravi bičje žena pravi bič zažena pravi bič za svogapravi bič za svoga mužasvoju poslugu i za čitavposlugu i za čitav svijet

Učena žena je pravi bič za svoga muža, za svoju decu, za svoje prijatelje, za svoju poslugu i za čitav svet.Učena žena je pravi bič za svog muža, za svoju decu, za svoje prijatelje, za svoju poslugu i za čitav svet.Živi svaki dan kao da je posljednji i ne zaboravi da se Bog brine za svoju djecu.Ništa značajnije ne može učiniti otac za svoju djecu, nego to da voli njihovu majku.Cilj rata nije da umreš za svoju zemlju, nego da onaj drugi bednik umre za svoju.Dužnost je roditelja da ne smatraju decu svoju za isključivu svojinu svoju, no da ih vaspitavaju malo za sebe, a dosta za društvo. Majka priroda naučila je dovoljno svako dete sebičnosti, majka Srpkinja nema tome šta da doda no ima da oduzme.