Učena žena je pravi bič za svoga muža, za svoju decu, za svoje prijatelje, za svoju poslugu i za čitav svet.


uena-ena-pravi-bi-za-svoga-mua-za-svoju-decu-za-svoje-prijatelje-za-svoju-poslugu-i-za-itav-svet
Žan Žak rusoučenaženapravibičzasvogamužasvojudecusvojeprijateljeposlugučitavsvetučena ženažena jeje pravipravi bičbič zaza svogasvoga mužaza svojusvoju decuza svojesvoje prijateljeza svojusvoju posluguposlugu ii zaza čitavčitav svetučena žena ježena je pravije pravi bičpravi bič zabič za svogaza svoga mužaza svoju decuza svoje prijateljeza svoju poslugusvoju poslugu iposlugu i zai za čitavza čitav svetučena žena je pravižena je pravi bičje pravi bič zapravi bič za svogabič za svoga mužaza svoju poslugu isvoju poslugu i zaposlugu i za čitavi za čitav svetučena žena je pravi bičžena je pravi bič zaje pravi bič za svogapravi bič za svoga mužaza svoju poslugu i zasvoju poslugu i za čitavposlugu i za čitav svet

Učena žena je pravi bič za svog muža, za svoju decu, za svoje prijatelje, za svoju poslugu i za čitav svet.Učena je žena pravi bič za svoga muža, za svoju djecu, svoje prijatelje, svoju poslugu i za čitav svijet.Dužnost je roditelja da ne smatraju decu svoju za isključivu svojinu svoju, no da ih vaspitavaju malo za sebe, a dosta za društvo. Majka priroda naučila je dovoljno svako dete sebičnosti, majka Srpkinja nema tome šta da doda no ima da oduzme.Cilj rata nije da umreš za svoju zemlju, nego da onaj drugi bednik umre za svoju.Ne menjaj svoju prirodu. Neki jure za srećom, drugi je stvaraju. Kada ti život stvori hiljadu razloga za plakanje, pokaži mu da imaš hiljadu razloga za osmeh.Nebo porumeni pa siđe na zemlju; ima ga za svakog, za bogata i za siromaha, za sultana i za roba i apsenika.