U veri ima dovoljno svetla za one koji žele da veruju i dovoljno senki za one koji ne žele da veruju.


u-veri-ima-dovoljno-svetla-za-one-koji-ele-da-veruju-i-dovoljno-senki-za-one-koji-ne-ele-da-veruju
blez paskalveriimadovoljnosvetlazaonekojiželedaverujusenkineverujuu veriveri imaima dovoljnodovoljno svetlasvetla zaza oneone kojikoji želežele dada verujuveruju ii dovoljnodovoljno senkisenki zaza oneone kojikoji nene želežele dada verujuu veri imaveri ima dovoljnoima dovoljno svetladovoljno svetla zasvetla za oneza one kojione koji želekoji žele dažele da verujuda veruju iveruju i dovoljnoi dovoljno senkidovoljno senki zasenki za oneza one kojione koji nekoji ne želene žele dažele da verujuu veri ima dovoljnoveri ima dovoljno svetlaima dovoljno svetla zadovoljno svetla za onesvetla za one kojiza one koji želeone koji žele dakoji žele da verujužele da veruju ida veruju i dovoljnoveruju i dovoljno senkii dovoljno senki zadovoljno senki za onesenki za one kojiza one koji neone koji ne želekoji ne žele dane žele da verujuu veri ima dovoljno svetlaveri ima dovoljno svetla zaima dovoljno svetla za onedovoljno svetla za one kojisvetla za one koji železa one koji žele daone koji žele da verujukoji žele da veruju ižele da veruju i dovoljnoda veruju i dovoljno senkiveruju i dovoljno senki zai dovoljno senki za onedovoljno senki za one kojisenki za one koji neza one koji ne želeone koji ne žele dakoji ne žele da veruju

Nikada nemamo dovoljno vremena za one koji nas vole, već samo za one koje mi volimo.Vreme je tu dovoljno dugo za one koji su spremni da ga iskoriste.Život je komedija za one koji misle, a tragedija za one koji osećaju.Celokupna borba za osnovu ima obmanu. Zato, kada ste spremni za napad, delujte nesposobno. Kada koristite svoje snage, delujte neaktivno. Kada ste blizu, naterajte ih da veruju da ste daleko. Kada ste daleko, naterajte ih da veruju da ste blizu.Čovjek mora biti dovoljno velik da prizna svoje pogreške, dovoljno pametan da od njih ima koristi i dovoljno jak da ih ispravi.Nesreća nesrećnih ljudi i jeste u tome što za njih stvari koje su inače nemoguće i zabranjene postanu, za trenutak, dostižne i lake, ili bar tako izgledaju, a kad se jednom trajno usele u njihove želje, one se pokažu opet kao ono što jesu: nedostupne i zabranjene, sa svim posljedicama koje to ima po one koji za njima posegnu.