U nekim trenucima pomislim da ću da poludim… a onda shvatim da sam već luda i da nemam čega da se plašim:)))))))))) - Činija Citata

U nekim trenucima pomislim da ću da poludim… a onda shvatim da sam već luda i da nemam čega da se plašim:))))))))))


u-nekim-trenucima-pomislim-da-u-da-poludim-a-onda-shvatim-da-sam-ve-luda-i-da-nemam-ega-da-se-plaim
nekimtrenucimapomislimdaćupoludim…ondashvatimsamvećludanemamčegaseplaimu nekimnekim trenucimatrenucima pomislimpomislim dada ćuću dada poludim…onda shvatimshvatim dada samsam većveć ludaluda ii dada nemamnemam čegačega dada seu nekim trenucimanekim trenucima pomislimtrenucima pomislim dapomislim da ćuda ću daću da poludim…poludim… a ondaa onda shvatimonda shvatim dashvatim da samda sam većsam već ludaveć luda iluda i dai da nemamda nemam čeganemam čega dačega da seu nekim trenucima pomislimnekim trenucima pomislim datrenucima pomislim da ćupomislim da ću dada ću da poludim…da poludim… a ondapoludim… a onda shvatima onda shvatim daonda shvatim da samshvatim da sam većda sam već ludasam već luda iveć luda i daluda i da nemami da nemam čegada nemam čega danemam čega da seu nekim trenucima pomislim danekim trenucima pomislim da ćutrenucima pomislim da ću dapomislim da ću da poludim…ću da poludim… a ondada poludim… a onda shvatimpoludim… a onda shvatim daa onda shvatim da samonda shvatim da sam većshvatim da sam već ludada sam već luda isam već luda i daveć luda i da nemamluda i da nemam čegai da nemam čega dada nemam čega da se

Računao sam da ću se vremenom već zaljubiti u nju, a da neću ni primetiti. Ali ovih dana sam saznao da ne možeš a da ne primetiš kad se zaljubiš. O, primetiš. Primetiš, još kako.Ja ću ti reći da sam oženjen, da imam dvoje dece, da sam sretan i da je sve onako kako sam zamislio. Kad krenem, samo ću ti šapnuti na uho, da sam kćerki dao ime po tebi.Trudio sam se usrdno da se ljudskom delovanju ne smejem, a da ga ne oplakujem i da ga ne prezirem, nego da ga shvatim.Naučila sam da verujem u Boga i da u njemu vidim svoju snagu. Odavno sam odlučila da ću biti slobodna osoba i da se neću bojati. Oduvek sam osećala da je moje pravo da se branim ako mogu.U osnovi, nisam se vratio u Apple da se obogatim. Bio sam jako srećan u životu i već sam bio bogat. Kada sam imao 25 godina moje bogatstvo je iznosilo oko 100 miliona dolara. Tada sam odlučio da ne dopustim da mi to upropasti život. Nema načina da ikada potrošiš toliko bogatstvo a ja ne smatram da je bogatstvo nešto sa čime bih dokazao svoju inteligenciju.Trudio sam se usrdno da se ljudskom delovanju ne smejem, da ga ne oplakujem i da ga ne prezirem, nego da ga shvatim.