Trudnoća – Stanje, koje sudeći po španskim serijama povećava rizik od pada niz stepenice za čak 90%..


trudnoa-stanje-koje-sudei-po-panskim-serijama-poveava-rizik-od-pada-niz-stepenice-za-ak-90
trudnoćastanjekojesudećipopanskimserijamapovećavarizikodpadanizstepenicezačak90trudnoća –– stanjekoje sudećisudeći popo španskimšpanskim serijamaserijama povećavapovećava rizikrizik odod padapada nizniz stepenicestepenice zaza čakčak 90trudnoća – stanjekoje sudeći posudeći po španskimpo španskim serijamašpanskim serijama povećavaserijama povećava rizikpovećava rizik odrizik od padaod pada nizpada niz stepeniceniz stepenice zastepenice za čakza čak 90koje sudeći po španskimsudeći po španskim serijamapo španskim serijama povećavašpanskim serijama povećava rizikserijama povećava rizik odpovećava rizik od padarizik od pada nizod pada niz stepenicepada niz stepenice zaniz stepenice za čakstepenice za čak 90koje sudeći po španskim serijamasudeći po španskim serijama povećavapo španskim serijama povećava rizikšpanskim serijama povećava rizik odserijama povećava rizik od padapovećava rizik od pada nizrizik od pada niz stepeniceod pada niz stepenice zapada niz stepenice za čakniz stepenice za čak 90

Oklevanje se povećava u odnosu na rizik u jednakoj meri sa godinama.Oklevanje se povećava u odnosu na rizik u jednakom odnosu sa godinama.Na onu se vodku nebacaj, s koje samo vode padaLoše je ono stablo koje već od prvog udarca na zemlju pada.Taman naucim spanski a oni krenu s turskim serijama :/U serijama roditelji kucaju pa udju u sobu, a ovi kod mene upadaju kao specijalci.