Što veće bogatstvo sabirate, to ste žalosniji, što više znanja trpate u sebe to ste manje radosni. Sve su priče na površini, a smisao njihov u dubini.


to-vee-bogatstvo-sabirate-to-ste-alosniji-to-vie-znanja-trpate-u-sebe-to-ste-manje-radosni-sve-su-prie-na-povrini-a-smisao-njihov-u-dubini
nikolaj velimirovićŠtovećebogatstvosabiratetostežalosnijitovieznanjatrpatesebemanjeradosnisvesupričenapovrinismisaonjihovdubiniŠto većeveće bogatstvobogatstvo sabirateste žalosnijišto viševiše znanjaznanja trpatetrpate uu sebeste manjemanje radosnisve susu pričepriče nana površinismisao njihovnjihov uu dubiniŠto veće bogatstvoveće bogatstvo sabiratešto više znanjaviše znanja trpateznanja trpate utrpate u sebesebe to steste manje radosnisve su pričesu priče napriče na površinia smisao njihovsmisao njihov unjihov u dubini

Što više ličiš na samoga sebe, to manje ličiš na bilo koga drugog – a to te čini univerzalnim.Što više slasti, to je manje slatko; što više gorčine, to je manje gorko.Čovek uzima onoliko slobode koliki mu je kapacitet pluća. Morate sami da rizikujete i da to platite na razne načine. Naravno, mogu vam brojati do deset, ali ako ste pravi, ako ste rodjeni borac, ako ste žilavi, vi ćete ustati sa patosa i ponovo se vratiti u ring. Slobode, dakle, uzimate onoliko koliko vam treba i plaćate onu cenu na koju ste spremni.Ono što ste mogli čitati o mojim religioznim uvjerenjima je, naravno, laž. Laž koja se sustavno ponavlja ! Ja ne vjerujem u osobnog Boga, i to nikada nisam poricao, već sam to svima jasno stavio na znanje. Ako ima išta u meni što se može nazvati religioznim, to je onda bezgranično divljenje nad strukturom svijeta, toliko koliko nam to naša znanost može razotkriti.Što su pisci bolji, to manje govore o onome što su napisali.Gde ste drugarice,sve velike lavice nekada ste bile ribe,a sad ste konobarice mastale o sreci,skoli,milionima… sada kad vas vidim,sve ste sa kurtonima Pljuvali ...