Teško onome kome se, posle mnogo godina pruži prilika da provede noć sa nekom od svojih najvećih ljubavi koju nikad nije takao! Ostaće bez ičega u srcu, siromašniji za jednu najlepšu bajku. Kada se uveri da se ne razlikuje od drugih žena, da nije ni bolja, ni lošija, tačnije da nije bila ni iz bliza vredna onolike patnje, i da joj je svu vrednost koju je posedovala ustvari rasipnički poklanjala samo ta neuzvraćena ljubav. Hoću svoju ljubav natrag!


teko-onome-kome-se-posle-mnogo-godina-prui-prilika-da-provede-no-nekom-od-svojih-najveih-ljubavi-koju-nikad-nije-takao-ostae-bez-iega-u-srcu
momo kaportekoonomekomeseposlemnogogodinapružiprilikadaprovedenoćnekomodsvojihnajvećihljubavikojunikadnijetakaoostaćebezičegasrcusiromanijizajednunajlepubajkukadaseuverinerazlikujedrugihženaboljaloijatačnijebilaizblizavrednaonolikepatnjejojsvuvrednostposedovalaustvarirasipničkipoklanjalasamoneuzvraćenaljubavhoćusvojuljubavnatragteško onomeonome komekome seposle mnogomnogo godinagodina pružipruži prilikaprilika dada provedeprovede noćnoć sasa nekomnekom odod svojihsvojih najvećihnajvećih ljubaviljubavi kojukoju nikadnikad nijenije takaoostaće bezbez ičegaičega uu srcusiromašniji zaza jednujednu najlepšunajlepšu bajkukada sese uveriuveri dada sese nene razlikujerazlikuje odod drugihdrugih ženada nijenije nini boljani lošijatačnije dada nijenije bilabila nini iziz blizabliza vrednavredna onolikeonolike patnjei dada jojjoj jeje svusvu vrednostvrednost kojukoju jeje posedovalaposedovala ustvariustvari rasipničkirasipnički poklanjalapoklanjala samosamo tata neuzvraćenaneuzvraćena ljubavhoću svojusvoju ljubavljubav natragteško onome komeonome kome seposle mnogo godinamnogo godina pružigodina pruži prilikapruži prilika daprilika da provededa provede noćprovede noć sanoć sa nekomsa nekom odnekom od svojihod svojih najvećihsvojih najvećih ljubavinajvećih ljubavi kojuljubavi koju nikadkoju nikad nijenikad nije takaoostaće bez ičegabez ičega uičega u srcusiromašniji za jednuza jednu najlepšujednu najlepšu bajkukada se uverise uveri dauveri da seda se nese ne razlikujene razlikuje odrazlikuje od drugihod drugih ženada nije ninije ni boljatačnije da nijeda nije bilanije bila nibila ni izni iz blizaiz bliza vrednabliza vredna onolikevredna onolike patnjei da jojda joj jejoj je svuje svu vrednostsvu vrednost kojuvrednost koju jekoju je posedovalaje posedovala ustvariposedovala ustvari rasipničkiustvari rasipnički poklanjalarasipnički poklanjala samopoklanjala samo tasamo ta neuzvraćenata neuzvraćena ljubavhoću svoju ljubavsvoju ljubav natrag

Najveće zadovoljstvo nije u seksu, već u strasti. Kada je strast velika, seks dolazi da bi dovršio ples, ali on nikad nije bitan. Onaj ko je zaljubljen vodi ljubav čak i kada to ne radi. Kada se tela susretnu, to je samo prelivanje čaše!U ljubavi je najlepše da se sanja, čeka i da se čuva tajna. Ko nije prošao kroz to nije voleo. Ko nije sposoban da se žrtvuje, da pregoreva nema dara za ljubav. Ko nije patio i plakao nije voleo.Moglo bi se, sa malo preterivanja, kazati da svaka žena ima svoju unapred određenu dozu suza koju mora u toku svog života da isplače. I ona će ih isplakati. Povodi mogu biti razni. Ljubav, nesreća ili čak sreća, deca, porodica, roman ili film. Ako se to ipak u nekom slučaju ne desi, onda je to izuzetak od pravila. A ta žena i nije žena, nego čudovište.Informacija nije znanje. Znanje nije mudrost. Mudrost nije istina. Istina nije lepota. Lepota nije ljubav. Ljubav nije muzika. Muzika je nešto najbolje.Sloboda i ljubav idu skupa. Ljubav nije reakcija. Ako te volim zato što ti voliš mene, to je samo trgovina, stvar koja se kupuje na pijaci; to nije ljubav.Odavno već ne pomišljam na ono što se zove ljubav. Izgleda da ljubav bježi od mene, kao da više nije važna, kao da osjeća da nije dobrodošla. Ali, ako prestanem da mislim o ljubavi, neću biti ništa.