Tešio sam se da će sve biti bolje kad se probudim. Ali, postojao je jedan mali problem. Prethodno je trebalo zaspati.


teio-sam-se-da-e-sve-biti-bolje-kad-se-probudim-ali-postojao-jedan-mali-problem-prethodno-trebalo-zaspati
Đorđe balaševićteiosamsedaćesvebitiboljekadprobudimalipostojaojedanmaliproblemprethodnotrebalozaspatitešio samsam sese dada ćeće svesve bitibiti boljebolje kadkad sese probudimpostojao jeje jedanjedan malimali problemprethodno jeje trebalotrebalo zaspatitešio sam sesam se dase da ćeda će sveće sve bitisve biti boljebiti bolje kadbolje kad sekad se probudimpostojao je jedanje jedan malijedan mali problemprethodno je trebaloje trebalo zaspatitešio sam se dasam se da ćese da će sveda će sve bitiće sve biti boljesve biti bolje kadbiti bolje kad sebolje kad se probudimpostojao je jedan malije jedan mali problemprethodno je trebalo zaspatitešio sam se da ćesam se da će svese da će sve bitida će sve biti boljeće sve biti bolje kadsve biti bolje kad sebiti bolje kad se probudimpostojao je jedan mali problem

Kada Bog ne bi postojao, trebalo bi ga izmisliti.Na kraju svoje priče već sam bolje sagledavao situaciju u kojoj sam se nalazio, život koji sam izabrao verujući da ljubav uvek može sve da spase. Ali to nije istina: ona nas ponekad odvede u provaliju u koju obično povučemo sa sobom i voljene osobe.Na javi sam te ljubio strepeći da ne probudim nekog, a u snovima te ljubim strepeći da sebe ne probudim.Neke stvari mogu mnogo bolje da se osjete nego da se objasne. Ali to ljudi ne znaju, oni vjeruju riječima, to je problem.Treba više vjerovati svojim srcima nego riječima.Kapital je samo plod rada i nikad ne bi postojao da rad nije postojao pre njega.Ja sam mali čovjek koji je zaboravio da je mali. Uvrijedio sam ih što se usuđujem da mislim.