Tešio sam se da će sve biti bolje kad se probudim. Ali, postojao je jedan mali problem. Prethodno je trebalo zaspati. - Činija Citata

Tešio sam se da će sve biti bolje kad se probudim. Ali, postojao je jedan mali problem. Prethodno je trebalo zaspati.


teio-sam-se-da-e-sve-biti-bolje-kad-se-probudim-ali-postojao-jedan-mali-problem-prethodno-trebalo-zaspati
Đorđe balaševićteiosamsedaćesvebitiboljekadprobudimalipostojaojedanmaliproblemprethodnotrebalozaspatitešio samsam sese dada ćeće svesve bitibiti boljebolje kadkad sese probudimpostojao jeje jedanjedan malimali problemprethodno jeje trebalotrebalo zaspatitešio sam sesam se dase da ćeda će sveće sve bitisve biti boljebiti bolje kadbolje kad sekad se probudimpostojao je jedanje jedan malijedan mali problemprethodno je trebaloje trebalo zaspatitešio sam se dasam se da ćese da će sveda će sve bitiće sve biti boljesve biti bolje kadbiti bolje kad sebolje kad se probudimpostojao je jedan malije jedan mali problemprethodno je trebalo zaspatitešio sam se da ćesam se da će svese da će sve bitida će sve biti boljeće sve biti bolje kadsve biti bolje kad sebiti bolje kad se probudimpostojao je jedan mali problem

Najbitnija stvar je obavestiti sve oko sebe da si tu i da si ozbiljan. Ja nisam igrač koji će se pojaviti i otići. Nisam igrač koji će ući u najbolji tim jednom ili dva puta. Ovde sam da bih bio najbolji uvek. Jednom sam se zavetovao da ću postati jedan od najboljih. Tada mi je igra postala sve.Neke stvari mogu mnogo bolje da se osjete nego da se objasne. Ali to ljudi ne znaju, oni vjeruju riječima, to je problem.Treba više vjerovati svojim srcima nego riječima.Ja sam mali čovjek koji je zaboravio da je mali. Uvrijedio sam ih što se usuđujem da mislim.Na kraju svoje priče već sam bolje sagledavao situaciju u kojoj sam se nalazio, život koji sam izabrao verujući da ljubav uvek može sve da spase. Ali to nije istina: ona nas ponekad odvede u provaliju u koju obično povučemo sa sobom i voljene osobe.Sve je moguće, sve je na domak ruke, samo se čovjek ne sme predati. Teško je dok se ne odlučis, tada sve prepreke izgledaju neprelazne, sve teškoće nesavladive. Ali kad se otkineš od sebe neodlučnog, kad pobijediš svoju malodušnost, otvore se pred tobom neslućeni putevi, i svijet više nije skučen, ni pun prijetnji.Sve može biti. Ali jedno ne može: ne može biti da će posve i zauvjek nestati velikih i umnih a duševnih ljudi koji će za božju ljubav podizati trajne građevine, da bi zemlja bila ljepša i čovjek na njoj živio lakše i bolje. Kad bi njih nestalo, to bi značilo da će i božja ljubav ugasnuti i nestati sa svijeta. To ne može biti.