Svojim načelima čovek želi da svoje navike tiraniše ili opravda, da im iskaže poštovanje ili da ih naruži, ili da ih prikrije: — dva čoveka istih načela, verovatno njima hoće nešto iz osnova različito. - Činija Citata

Svojim načelima čovek želi da svoje navike tiraniše ili opravda, da im iskaže poštovanje ili da ih naruži, ili da ih prikrije: — dva čoveka istih načela, verovatno njima hoće nešto iz osnova različito.


svojim-naelima-ovek-eli-da-svoje-navike-tiranie-ili-opravda-da-im-iskae-potovanje-ili-da-ih-narui-ili-da-ih-prikrije-dva-oveka-istih-naela-verovatno
fridrih ničesvojimnačelimačovekželidasvojenaviketiranieiliopravdaimiskažepotovanjeihnaružiprikrijedvačovekaistihnačelaverovatnonjimahoćenetoizosnovarazličitosvojim načelimanačelima čovekčovek želiželi dada svojesvoje navikenavike tiranišetiraniše iliili opravdada imim iskažeiskaže poštovanjepoštovanje iliili dada ihih naružiili dada ihih prikrije— dvadva čovekačoveka istihistih načelaverovatno njimanjima hoćehoće neštonešto iziz osnovaosnova različitosvojim načelima čoveknačelima čovek želičovek želi daželi da svojeda svoje navikesvoje navike tiranišenavike tiraniše ilitiraniše ili opravdada im iskažeim iskaže poštovanjeiskaže poštovanje ilipoštovanje ili daili da ihda ih naružiili da ihda ih prikrije— dva čovekadva čoveka istihčoveka istih načelaverovatno njima hoćenjima hoće neštohoće nešto iznešto iz osnovaiz osnova različito

Srbin ima prirodnu tendenciju da sve svoje velike ljude ili poubija ili unizi, i da ih zatim opeva u svom desetercu kao heroje svoje nacije, i, najzad proglasi svetiteljima svoje crkve.Svaki čovek koji želi da bude predsednik je ili lud ili egomanijak.Stara šema . Ili si guverner ili đubretar ili hodač po žici ili pljačkaš banaka ili zubar ili berač voća ili si ovo ili si ono. Želiš da radiš dobar posao. Stižeš na svoje radno mesto i onda stojiš i čekaš nekog govnara.Ponavljam: to je ljudska sudbina. Otkad smo izbačeni iz Raja, ili patimo, ili teramo nekoga da pati, ili posmatramo patnju drugih.Zar niko ne može da pobjegne od svoje prošlosti? Zar ljudi moraju da se okreću u krugu, nesposobni da izmijene sudbinu koja im je unaprijed određena? I koliko je krvno i psihološko naslijeđe sreća ili nesreća, napredak ili zaustavljenje.Žena nikad ne vidi jednog muškarca u celini, nego uvek u detalju: da lepo peva, ili lepo igra, ili lepo svira, ili se lepo oblači, ili se lepo ponaša, ili, najzad, da ima uspeha u društvu ili uspeha kod žena.