Svijetom bi trebalo da vladaju ljudi koji znaju da uživaju, u svemu. Svima bi bilo dobro.


svijetom-bi-trebalo-da-vladaju-ljudi-koji-znaju-da-uivaju-u-svemu-svima-bi-bilo-dobro
meša selimovićsvijetombitrebalodavladajuljudikojiznajuuživajusvemusvimabilodobrosvijetom bibi trebalotrebalo dada vladajuvladaju ljudiljudi kojikoji znajuznaju dada uživajuu svemusvima bibi bilobilo dobrosvijetom bi trebalobi trebalo datrebalo da vladajuda vladaju ljudivladaju ljudi kojiljudi koji znajukoji znaju daznaju da uživajusvima bi bilobi bilo dobrosvijetom bi trebalo dabi trebalo da vladajutrebalo da vladaju ljudida vladaju ljudi kojivladaju ljudi koji znajuljudi koji znaju dakoji znaju da uživajusvima bi bilo dobrosvijetom bi trebalo da vladajubi trebalo da vladaju ljuditrebalo da vladaju ljudi kojida vladaju ljudi koji znajuvladaju ljudi koji znaju daljudi koji znaju da uživaju

Šta bi bilo kad bi bilo? A ja se pitam šta bi bilo da nije bilo? :)Pre svega decu bi trebalo poveravati samo ljudima koji se odlikuju bilo srcem bilo duhom.Ne trudi se da o svemu znaš sve, da ne bi u svemu postao neznalica.Dovoljno je da ljudi znaju da su se izbori održali. Ljudi koji glasaju ne odlučuju ništa. Ljudi koji broje glasove odlučuju o svemu.Moralno ponašanje čoveka bi trebalo da bude u potpunosti zasnovano na razumevanju, obrazovanju i društvenim vezama; religijska osnova nije potrebna. Čovek bi zaista bio bedan ako bi morao da bude obuzdan strahom od kazne i nadom u nagradu posle smrti.Ako bi sad trebalo nekome da ispričam svoj život, mogla bih to da učinim tako da ostavim utisak nezavisne, hrabre i srećne žene. Ali to bi bilo daleko od istine, jer mi je zabranjeno da spomenem jedinu riječ koja je mnogo važnija od onih jedanaest minuta – ljubav.