Svi uče na greškama. Neko već na prvoj, neko na drugoj dok treću ne ponavljaju. A šta ja radim? Ja po hiljaditi put pravim istu grešku, opraštam nekome k'o oprost ne zaslužuje.


svi-ue-na-grekama-neko-ve-na-prvoj-neko-na-drugoj-dok-treu-ne-ponavljaju-a-ja-radim-ja-po-hiljaditi-put-pravim-istu-greku-opratam-nekome-ko-oprost-ne
milica jakovljević mir-jamsviučenagrekamanekovećprvojnekodrugojdoktrećuneponavljajutajaradimjapohiljaditiputpravimistugrekuopratamnekomek'ooprostzaslužujesvi učeuče nana greškamaneko većveć nana prvojneko nana drugojdrugoj dokdok trećutreću nene ponavljajušta jaja radimja popo hiljaditihiljaditi putput pravimpravim istuistu greškuopraštam nekomenekome k'ok'o oprostoprost nene zaslužujesvi uče nauče na greškamaneko već naveć na prvojneko na drugojna drugoj dokdrugoj dok trećudok treću netreću ne ponavljajua šta jašta ja radimja po hiljaditipo hiljaditi puthiljaditi put pravimput pravim istupravim istu greškuopraštam nekome k'onekome k'o oprostk'o oprost neoprost ne zaslužuje

Svi uče na greškama. Neko već na prvoj, neko na drugoj dok treću ne ponavljaju. A šta ja radim? Ja po hiljaditi put pravim istu grešku, opraštam nekome k’o oproštaj ne zaslužuje.Nemam prava da umanjim nečiju vrednost. Nije bitno šta ja mislim o nekome, već šta taj neko misli o sebi. Umanjiti nečije samopoštovanje je greh.Pametni ljudi uče na tudjim greškama, budale na vlastim.Pametni ljudi uče na tudjim greškama, budale na vlastitim.Pametni ljudi uče na tudjim greškama, a samo budale na vlastitim.Nisam dobra. Uopšte nisam. Ti me tretiraš kao princezu na zrnu graška, a ja sam neko drugi. Ja sam negativac u ovom filmu. Neko loš. Pokvaren.