Svi mi umiremo samo jednom a veliki ljudi po dva puta: jednom kad ih nestane sa zemlje, a drugi put kad propadne njihova zadužbina.


svi-mi-umiremo-samo-jednom-a-veliki-ljudi-po-dva-puta-jednom-kad-ih-nestane-zemlje-a-drugi-put-kad-propadne-njihova-zadubina
ivo andrićsvimiumiremosamojednomvelikiljudipodvaputakadihnestanezemljedrugiputpropadnenjihovazadužbinasvi mimi umiremoumiremo samosamo jednomveliki ljudiljudi popo dvadva putajednom kadkad ihih nestanenestane sasa zemljedrugi putput kadkad propadnepropadne njihovanjihova zadužbinasvi mi umiremomi umiremo samoumiremo samo jednomjednom a velikia veliki ljudiveliki ljudi poljudi po dvapo dva putajednom kad ihkad ih nestaneih nestane sanestane sa zemljea drugi putdrugi put kadput kad propadnekad propadne njihovapropadne njihova zadužbinasvi mi umiremo samomi umiremo samo jednomsamo jednom a velikijednom a veliki ljudia veliki ljudi poveliki ljudi po dvaljudi po dva putajednom kad ih nestanekad ih nestane saih nestane sa zemljea drugi put kaddrugi put kad propadneput kad propadne njihovakad propadne njihova zadužbinasvi mi umiremo samo jednomumiremo samo jednom a velikisamo jednom a veliki ljudijednom a veliki ljudi poa veliki ljudi po dvaveliki ljudi po dva putajednom kad ih nestane sakad ih nestane sa zemljea drugi put kad propadnedrugi put kad propadne njihovaput kad propadne njihova zadužbina

Dobro delo dva puta pruža zadovoljstvo: prvi put kad ga činiš i drugi put kad vidiš njegove plodove.Čaka Norisa su dva puta ispustili kad je bio beba. Prvi put na Hirošimu, drugi put na Nagasaki.Mnogo ljudi ne brine oko svog novca sve dok ne nestane, a drugi isto to rade – sa svojim vremenom.Neki ljudi donose sreću kad dođu, a drugi vas usreće kad odu… :)))Dvaput bivamo, izgleda, kažnjavani za naše lude i grešne želje. Prvi put kad patimo što ne možemo da ih ostvarimo; i drugi put kad, videći svoje želje ostvarene, sa stidom i očajanjem uzalud bežimo od svoje sreće. To važi naročito za slavu i novac.Dva puta meri, a jednom seci.