Svi me gledajte krivo, ljutite se, odmahujte glavom, svejedno mi je, ovdje sam, ne odričem se veze od koje nemam bliže, raspnite me ako hoćete za ovu ljubav, zar se može protiv nje.


svi-me-gledajte-krivo-ljutite-se-odmahujte-glavom-svejedno-mi-ovdje-sam-ne-odriem-se-veze-od-koje-nemam-blie-raspnite-me-ako-hoete-za-ovu-ljubav-zar
meša selimovićsvimegledajtekrivoljutiteseodmahujteglavomsvejednomiovdjesamneodričemsevezeodkojenemambližeraspniteakohoćetezaovuljubavzarmožeprotivnjesvi meme gledajtegledajte krivoljutite seodmahujte glavomsvejedno mimi jeovdje samne odričemodričem sese vezeveze odod kojekoje nemamnemam bližeraspnite meme akoako hoćetehoćete zaza ovuovu ljubavzar sese možemože protivprotiv njesvi me gledajteme gledajte krivosvejedno mi jene odričem seodričem se vezese veze odveze od kojeod koje nemamkoje nemam bližeraspnite me akome ako hoćeteako hoćete zahoćete za ovuza ovu ljubavzar se možese može protivmože protiv nje

Ja sam za istinu, svejedno ko je izgovori. Ja sam za pravdu, svejedno ko je za nju ili protiv nje.Nevažno je da li je neko malo na ovu ili onu stranu; ako je stručan, ako je pošten, ako je vredan i ako može da uradi konkretan posao, dragocen mi je.Radije se mirim sa svojom samoćom, ako u ovom trenutku pokušavam od nje da pobegnem, nikada više neću naći partnera. Ako je prihvatim, umesto da se borim protiv nje, možda će se stvari promeniti. Videla sam da je samoća jača kada pokušamo da joj se suprotstavimo, ali postaje slaba kad na nju jednostavno ne obraćamo pažnju.Četrdeset mi je godina ružno doba: čovjek je još mlad kako bi imao želja, a već star da ih ostvaruje. Šteta što nemam deset godina više pa bi me starost čuvala od pobuna ili deset godina manje pa bi mi bilo svejedno. Jer trideset godina je mladost, to sad mislim, kad sam se nepovratno udaljio od nje, mladost koja se ničega ne boji, pa ni sebe.Ja sam dve žene: jedna koja želi da ima svu sreću ovog sveta, strast, avanture koje život može da ponudi. Druga želi da bude robinja rutine, porodičnog života, stvari koje mogu biti planirane i ispunjene. Domaćica sam i prostitutka, obe žive u istom tijelu, jedna boreći se protiv druge.Naučio sam da je svaka žurba uzaludna i svaki nemir jalov; svejedno se dočeka sve, svejedno se otkrije smisao ili besmisao svega. Svejedno čovek obiđe ?...