Sve neobično, sve kako ne treba. Ali nisam ja birao prilike, nisu ni prilike mene: susreli smo se, kao ptica i oluja.


sve-neobino-sve-kako-ne-treba-ali-nisam-ja-birao-prilike-nisu-prilike-mene-susreli-smo-se-kao-ptica-i-oluja
meša selimovićsveneobičnosvekakonetrebaalinisamjabiraoprilikenisuprilikemenesusrelismosekaopticaolujasve neobičnosve kakokako nene trebaali nisamnisam jaja biraobirao prilikenisu nini prilikeprilike menesusreli smosmo sekao pticaptica ii olujasve kako nekako ne trebaali nisam janisam ja biraoja birao prilikenisu ni prilikeni prilike menesusreli smo sekao ptica iptica i olujasve kako ne trebaali nisam ja biraonisam ja birao prilikenisu ni prilike menekao ptica i olujaali nisam ja birao prilike

Ako prilike čine čoveka onda valja prilike učiniti ljudskima.Sve negativne stvari – pritisak, izazovi – sve su to prilike da se istaknem.Ali ipak uz mene se može, mada je neobično. Sa mnom je opasno ići, ja se nikad ne umaram.Ne zanimaju me okolnosti; ja stvaram prilike.Dobro je izbegavati čest susret sa neprijateljem, ali i sa prijateljem. A za usluge bolje se ponekad obratiti neprijatelju nego prijatelju. Ima slučajeva gde smo od neprijatelja napravili prijatelja samo tim što smo mu dali prilike da nas obaveže.Godinama i danima ja sam vam govorio o svijetu oko sebe i o tome kako ga ja vidim i osjećam. Nekad je to bilo ono što ste očekivali od mene, a ponekad je vaše očekivanje bilo i prevareno. Ali, svakako se time stvorila između vas i mene izvjesna navika, za mene gotovo obaveza: da ja kazujem a vi da primate, i da sudite o onom što sam rekao.