Svakom je njegova visina najviša. I kad pijanstvo visine zavrti čoveku mozak, onda nema mere ni razlike. Nema viših ni nižih tornjeva. Sve su vrtoglavice jednake. - Činija Citata

Svakom je njegova visina najviša. I kad pijanstvo visine zavrti čoveku mozak, onda nema mere ni razlike. Nema viših ni nižih tornjeva. Sve su vrtoglavice jednake.


svakom-njegova-visina-najvia-i-kad-pijanstvo-visine-zavrti-oveku-mozak-onda-nema-mere-razlike-nema-viih-ih-tornjeva-sve-su-vrtoglavice-jednake
ivo andrićsvakomnjegovavisinanajviakadpijanstvovisinezavrtičovekumozakondanemamererazlikenemaviihnižihtornjevasvesuvrtoglavicejednakesvakom jeje njegovanjegova visinavisina najvišai kadkad pijanstvopijanstvo visinevisine zavrtizavrti čovekučoveku mozakonda nemanema meremere nini razlikenema višihviših nini nižihnižih tornjevasve susu vrtoglavicevrtoglavice jednakesvakom je njegovaje njegova visinanjegova visina najvišai kad pijanstvokad pijanstvo visinepijanstvo visine zavrtivisine zavrti čovekuzavrti čoveku mozakonda nema merenema mere nimere ni razlikenema viših niviših ni nižihni nižih tornjevasve su vrtoglavicesu vrtoglavice jednake

vakom je njegova visina najviša. I kad pijanstvo visine zavrti čoveku mozak, onda nema mere ni razlike. Nema viših ni nižih tornjeva. Sve su vrtoglavice jednake.Sve mi u zivotu ide… A od nje nema ni lajka ni komentara. :'(Nema razlike između budale i mudrog čoveka kad su zaljubljeni.Ako sumhjaš u svoju veru, onda to već nije vera. Vera je samo onda vera kad u tebi nema ni pomisli da bi ono u šta ti veruješ moglo biti neistina.Gdje su među ljudima granice? Nema u čovjeku ni Vlaha ni Turčina. Postoji samo golema ljudska bijeda i nevolja. Jednako i vlaška i turska.Sve životinje su rođene jednake, ali su neke jednakije od drugih.