Svakom je njegova visina najviša. I kad pijanstvo visine zavrti čoveku mozak, onda nema mere ni razlike. Nema viših ni nižih tornjeva. Sve su vrtoglavice jednake.


svakom-njegova-visina-najvia-i-kad-pijanstvo-visine-zavrti-oveku-mozak-onda-nema-mere-razlike-nema-viih-ih-tornjeva-sve-su-vrtoglavice-jednake
ivo andrićsvakomnjegovavisinanajviakadpijanstvovisinezavrtičovekumozakondanemamererazlikenemaviihnižihtornjevasvesuvrtoglavicejednakesvakom jeje njegovanjegova visinavisina najvišai kadkad pijanstvopijanstvo visinevisine zavrtizavrti čovekučoveku mozakonda nemanema meremere nini razlikenema višihviših nini nižihnižih tornjevasve susu vrtoglavicevrtoglavice jednakesvakom je njegovaje njegova visinanjegova visina najvišai kad pijanstvokad pijanstvo visinepijanstvo visine zavrtivisine zavrti čovekuzavrti čoveku mozakonda nema merenema mere nimere ni razlikenema viših niviših ni nižihni nižih tornjevasve su vrtoglavicesu vrtoglavice jednake

vakom je njegova visina najviša. I kad pijanstvo visine zavrti čoveku mozak, onda nema mere ni razlike. Nema viših ni nižih tornjeva. Sve su vrtoglavice jednake.Nema razlike između budale i mudrog čoveka kad su zaljubljeni.Ko je uljudan preko mere, postaje dosadan.Ko je oprezan preko mere, izgleda plašljiv.Ko je odvažan preko mere, uzrokuje nered.Ko je iskren preko mere, deluje okrutno.Nema te poezije koja bi mogla da se vine do onih visina do kojih dopire ljubav.Svakom čoveku, koji misli da može tumačiti i poučavati stvari o onom svetu, Bog će se nasmejati.Pamćenje je najviša nesreća i najviša bolest.