Svaki čovek shvata kada se nalazi u opasnosti; počinje neobično da se ponaša, da sluti, da njuši nešto u vazduhu. I pokušava samog sebe da zavara, jer misli da neće uspeti da se suoči sa situacijom. Oni su se zavarali sve do sada; ali uvek nastupi jedan trenutak kada čovek mora da pogleda istini u oči. - Činija Citata

Svaki čovek shvata kada se nalazi u opasnosti; počinje neobično da se ponaša, da sluti, da njuši nešto u vazduhu. I pokušava samog sebe da zavara, jer misli da neće uspeti da se suoči sa situacijom. Oni su se zavarali sve do sada; ali uvek nastupi jedan trenutak kada čovek mora da pogleda istini u oči.


svaki-ovek-shvata-kada-se-nalazi-u-opasnosti-poinje-neobino-da-se-ponaa-da-sluti-da-njui-neto-u-vazduhu-i-pokuava-samog-sebe-da-zavara-jer-misli-da
paulo koeljosvakičovekshvatakadasenalaziopasnostipočinjeneobičnodaponaaslutinjuinetovazduhupokuavasamogsebezavarajermislinećeuspetisuočisituacijomonisuzavaralisvedosadaaliuveknastupijedantrenutakmorapogledaistiniočisvaki čovekčovek shvatashvata kadakada sese nalazinalazi uu opasnostipočinje neobičnoneobično dada sese ponašada slutida njušinjuši neštonešto uu vazduhui pokušavapokušava samogsamog sebesebe dada zavarajer mislimisli dada nećeneće uspetiuspeti dada sese suočisuoči sasa situacijomoni susu sese zavaralizavarali svesve dodo sadaali uvekuvek nastupinastupi jedanjedan trenutaktrenutak kadakada čovekčovek moramora dada pogledapogleda istiniistini uu očisvaki čovek shvatačovek shvata kadashvata kada sekada se nalazise nalazi unalazi u opasnostipočinje neobično daneobično da seda se ponašada njuši neštonjuši nešto unešto u vazduhui pokušava samogpokušava samog sebesamog sebe dasebe da zavarajer misli damisli da nećeda neće uspetineće uspeti dauspeti da seda se suočise suoči sasuoči sa situacijomoni su sesu se zavaralise zavarali svezavarali sve dosve do sadaali uvek nastupiuvek nastupi jedannastupi jedan trenutakjedan trenutak kadatrenutak kada čovekkada čovek moračovek mora damora da pogledada pogleda istinipogleda istini uistini u oči

Svaki čovek mora prvo u sebi da potraži značenje života. To nije nešto što se otkriva, već nešto što se oblikuje.Ono što nama treba je heroj koji će podržati poražene, don Kihot sa vetrenjačama, sada i ovde, i taman kada se ponadamo da smo ga pronašli, vidimo ga kako lomi hleb sa nerijateljem i smeje se i pozdravlja šeširom, kao da u sebi misli da smo proklete budale kada smo verovali u njega, što i jesmo.Svaki put kada nisam uspeo ljudi bi počeli da mi broje do deset, ali sam uvek uspevao da se vratim.Najveći posao čoveka sastoji se u tome da zna šta sve mora da uradi da bi bio čovek.Prava vera je u tome da se uvek živi dobrim životom, u ljubavi sa svima, da se postupa sa bližnjima uvek onako kako želiš da oni s tobom postupaju. U tome je istina. I toj veri učili su uvek svi istiniti mudraci i ljudi svetoga života svih naroda.Čamac se može skloniti u zatonu; mreža se može skloniti u jezeru; za njih se može reći da su sasvim bezbedni. Medutim, snažan čovek može da dođe u ponoć i odnese ih na leđima. Neuki ne vide, bez obzira koliko dobro sklanjali stvari – manje ili veće – uvek postoji mogućnost da se izgube. Ali ako svemir sklonite u svemir, više neće imati gde da se izgubi. To je velika istina stvari. Stoga mudrac pravi izlete u ono što se ne može izgubiti i ostaje zajedno s tim.