Svaki narod se oseća superiorno u odnosu na druge narode. To raspiruje patriotizam- i ratove.


svaki-narod-se-osea-superiorno-u-odnosu-na-druge-narode-to-raspiruje-patriotizam-i-ratove
dejl karnegisvakinarodseosećasuperiornoodnosunadrugenarodetoraspirujepatriotizamratovesvaki narodnarod sese osećaoseća superiornosuperiorno uu odnosuodnosu nana drugedruge naroderaspiruje patriotizami ratovesvaki narod senarod se osećase oseća superiornooseća superiorno usuperiorno u odnosuu odnosu naodnosu na drugena druge narodesvaki narod se osećanarod se oseća superiornose oseća superiorno uoseća superiorno u odnosusuperiorno u odnosu nau odnosu na drugeodnosu na druge narodesvaki narod se oseća superiornonarod se oseća superiorno use oseća superiorno u odnosuoseća superiorno u odnosu nasuperiorno u odnosu na drugeu odnosu na druge narode

Sve stvari su u međusobnom kontaktu, svaka zvezda oseća, da se tako izrazimo, bilo kakve druge zvezde i svega živoga, čak i najmanjeg crvića na Zemlji.Oklevanje se povećava u odnosu na rizik u jednakom odnosu sa godinama.Izgleda da je patriotizam najperspektivnija privredna grana kod nas, ali monopolska i rezervisana isključivo za malu grupu. Mi nemamo nameru da se sa njima takmičimo u patriotizmu, jer za nas patriotizam nije puna usta domovine i puni džepovi stranih valuta, nego je za nas patriotizam ono od čega živimo, stanje i položaj nacije.Nije narod tu da vidi gde se nalazi prava moć, kako utiče na politiku i u koju svrhu. Pre, za narod je samo da mrze i da se plaše jedni drugih.Postoji jedan jutarnji čas posle svake neprospavane noći kada se dodirne samo dno greha. To je onaj trenutak kada se na usnama osećaju posledice duhovitih dosetki, a u grlu skrama gorčine od ludorija i ispovesti, da ne govorimo o grižoj savesti dok se gleda pošteni narod kako upravo odlazi na posao.Naš patriotizam i nije patriotizam vladajućih klasa, koje hoće i što veću vojsku i što veći zajam za naoružanje, ali ne pristaju da se ti tereti pravedno raspodele prema imućnosti i da se siromašnom delu naroda ne opterećava i ne oduzima ono što mu je za opstanak neophodno potrebno.