Sudija je uzeo prokurin kapi za oči i sada mnogo bolje vidi.


sudija-uzeo-prokurin-kapi-za-oi-i-sada-mnogo-bolje-vidi
duško koraćsudijauzeoprokurinkapizaočisadamnogoboljevidisudija jeje uzeouzeo prokurinprokurin kapikapi zaza očioči ii sadasada mnogomnogo boljebolje vidisudija je uzeoje uzeo prokurinuzeo prokurin kapiprokurin kapi zakapi za očiza oči ioči i sadai sada mnogosada mnogo boljemnogo bolje vidisudija je uzeo prokurinje uzeo prokurin kapiuzeo prokurin kapi zaprokurin kapi za očikapi za oči iza oči i sadaoči i sada mnogoi sada mnogo boljesada mnogo bolje vidisudija je uzeo prokurin kapije uzeo prokurin kapi zauzeo prokurin kapi za očiprokurin kapi za oči ikapi za oči i sadaza oči i sada mnogooči i sada mnogo boljei sada mnogo bolje vidi

Nikada nisam uzeo slobodan dan u svojim dvadesetim. Nijedan. Još uvek sam fanatičan, ali sada sam malo manje fanatičan.Istinsku demokratiju će sigurno mnogo bolje obezbeđivati savet od 25 najmudrijih ljudi nacije, nego Skupština koju je napunilo 300 nekih ludaka, skorojevića, mutivoda, sebičnjaka i podmićivača, za koje je početak i kraj demokratije u njihovoj ličnosti.Umesto kapi za oci, Cak Noris, koristi tabasko sosZa život treba mnogo napora i za svaki napor nesrazmerno mnogo hrabrosti.U mraku bolje se vidimo, u mraku bolje se čujemo, u mraku oči nam sijaju, u mraku tela podivljaju :)))Svakao časno dobro polako kaplje, nečasno obilno pritiče; ali malo i pravedno, bolje je nego mnogo,a zlo!