Stopala, za šta ćete mi vi kada imam krila da letim?


stopala-za-ete-mi-vi-kada-imam-krila-da-letim
frida kalostopalazataćetemivikadaimamkriladaletimza štašta ćetećete mimi vivi kadakada imamimam krilakrila dada letimza šta ćetešta ćete mićete mi vimi vi kadavi kada imamkada imam krilaimam krila dakrila da letimza šta ćete mišta ćete mi vićete mi vi kadami vi kada imamvi kada imam krilakada imam krila daimam krila da letimza šta ćete mi višta ćete mi vi kadaćete mi vi kada imammi vi kada imam krilavi kada imam krila dakada imam krila da letim

Iskoristite svoje vreme tako što ćete sami sebe unaprediti čitajući tuđe pisanje. Tada ćete sa lakoćom razumeti ono za šta su se drugi veoma pomučili.Ne borite se vi za pravo, vi pravedni, nego za to da pobijedi vaša slika o čovjeku.Imam djecu, imam svoja krila.Ako nekad, jureći za srećom, nađete tu sreću, vi ćete, kao i ona starica što je tražila naočale, otkriti da vam je sreća sve vrijeme bila na nosu.Postoji jedna veoma bitna stvar koju ćete shvatiti tek kada sve ovo bude gotovo i kada se vratite kući. Zahvaljivaćete Bogu kada dvadeset godina kasnije budete sedeli pored kamina sa svojim unukom na kolenu i kada vas bude pitao šta ste radili u ratu, nećete morati da ga prebacite na drugo koleno, nakašljete se i kažete: „Lopatao sam balegu u Luizijani.“Savršenstvo se ne postiže kada više nemamo šta da dodamo, već kada više nemamo šta da oduzmemo, kada telo lišimo odeće do potpune nagosti.