Stopala, za šta ćete mi vi kada imam krila da letim?


stopala-za-ete-mi-vi-kada-imam-krila-da-letim
frida kalostopalazataćetemivikadaimamkriladaletimza štašta ćetećete mimi vivi kadakada imamimam krilakrila dada letimza šta ćetešta ćete mićete mi vimi vi kadavi kada imamkada imam krilaimam krila dakrila da letimza šta ćete mišta ćete mi vićete mi vi kadami vi kada imamvi kada imam krilakada imam krila daimam krila da letimza šta ćete mi višta ćete mi vi kadaćete mi vi kada imammi vi kada imam krilavi kada imam krila dakada imam krila da letim

Imam djecu, imam svoja krila.Postoji jedna veoma bitna stvar koju ćete shvatiti tek kada sve ovo bude gotovo i kada se vratite kući. Zahvaljivaćete Bogu kada dvadeset godina kasnije budete sedeli pored kamina sa svojim unukom na kolenu i kada vas bude pitao šta ste radili u ratu, nećete morati da ga prebacite na drugo koleno, nakašljete se i kažete: „Lopatao sam balegu u Luizijani.“Iskoristite svoje vreme tako što ćete sami sebe unaprediti čitajući tuđe pisanje. Tada ćete sa lakoćom razumeti ono za šta su se drugi veoma pomučili.Uši imam, a nemam šta čuti, usta imam, nemam s kim zboriti.Savršenstvo se ne postiže kada više nemamo šta da dodamo, već kada više nemamo šta da oduzmemo, kada telo lišimo odeće do potpune nagosti.Ne pitaj me šta imam – nego ko sam.