Sto vekova ću ovako da te volim, užasno da te volim, sav od paperja i sav od zla. Beži zato dok možeš.


sto-vekova-u-ovako-da-te-volim-uasno-da-te-volim-sav-od-paperja-i-sav-od-zla-bei-zato-dok-moe
miroslav mika antićstovekovaćuovakodatevolimužasnosavodpaperjazlabežizatodokmožesto vekovavekova ćuću ovakoovako dada tete volimužasno dada tete volimsav odod paperjapaperja ii savsav odod zlabeži zatozato dokdok možešsto vekova ćuvekova ću ovakoću ovako daovako da teda te volimužasno da teda te volimsav od paperjaod paperja ipaperja i savi sav odsav od zlabeži zato dokzato dok možešsto vekova ću ovakovekova ću ovako daću ovako da teovako da te volimužasno da te volimsav od paperja iod paperja i savpaperja i sav odi sav od zlabeži zato dok možešsto vekova ću ovako davekova ću ovako da teću ovako da te volimsav od paperja i savod paperja i sav odpaperja i sav od zla

Pomisao da ću uskoro biti mrtav je najbolja stvar koja mi je pomogla u donošenju velikih odluka u životu. To je zato što skoro sve – sva tuđa očekivanja, sav ponos, sav strah od sramote i neuspeha – se jednostavno sklone sa puta kada se suoče sa smrti, ostavljajući samo ono što je zaista važno.Ja sam ja i neću da potčinim svoj ukus jednodušnom sudu čovječanstva. Ako ne volim neku stvar, ne volim je, to je sve; ne vidim nikakav razlog da se pretvaram da volim nešto samo zato što većina voli ili se pretvara da voli.Ja sam ja i neću da potčinim svoj ukus jednodušnom sudu čovečanstva. Ako ne volim neku stvar, ne volim je, to je sve; ne vidim nikakav razlog da se pretvaram da volim nešto samo zato što većina voli ili se pretvara da voli.Ne volim kišu, ne volim vjetar, ne volim zimu. Nekako si jadan, kašlješ, bole te krsta, boli te duša. A ne volim ni ljetnu žegu, nisi nizašta. Ima li gdjegod na zemlji kraj gdje je uvijek proljeće?Sto volim kad prema djubretu ispadnem covek… Cisto da mu pokazem kolika je razlika izmedju nasSto volim kad prema djubretu ispadnem covek..Cisto da mu pokazem kolika je razlika izmedju nas! :)