Starost nas ne podetinji; izraz je loš — starost nas zatiče kao pravu decu još.


starost-nas-ne-podetinji-izraz-lo-starost-nas-zatie-kao-pravu-decu-jo
getestarostnasnepodetinjiizrazlostarostzatičekaopravudecujostarost nasnas nene podetinjiizraz jeje lošloš —— staroststarost nasnas zatičezatiče kaokao pravupravu decudecu jošstarost nas nenas ne podetinjiizraz je lošje loš —loš — starost— starost nasstarost nas zatičenas zatiče kaozatiče kao pravukao pravu decupravu decu jošstarost nas ne podetinjiizraz je loš —je loš — starostloš — starost nas— starost nas zatičestarost nas zatiče kaonas zatiče kao pravuzatiče kao pravu decukao pravu decu jošizraz je loš — starostje loš — starost nasloš — starost nas zatiče— starost nas zatiče kaostarost nas zatiče kao pravunas zatiče kao pravu decuzatiče kao pravu decu još

Sve što nas iritira kod drugih može nas dovesti do shvaćanja nas samih.Sreća je pomagati starost bića koje nas je negovalo u detinjstvu.Starost muškarca zahteva poštovanja, a starost žene takta.Mislim da nam se ljubav, ako je tražimo bez straha, takođe ukaže i onda privlači sve više ljubavi. Ako nas jedna osoba želi, svi nas žele. Međutim, ako smo sami, postajemo još usamljeniji. Čudan je život.Budućnost će ili biti kao sadašnjost, pa nas neće trebati, ili će se od nje razlikovati, pa nas neće razumeti.Budućnost će ili biti kao sadašnjost, pa nas neće trebati, ili se od nje razlikovati, pa nas neće razumjeti.