Stara šema . Ili si guverner ili đubretar ili hodač po žici ili pljačkaš banaka ili zubar ili berač voća ili si ovo ili si ono. Želiš da radiš dobar posao. Stižeš na svoje radno mesto i onda stojiš i čekaš nekog govnara. - Činija Citata

Stara šema . Ili si guverner ili đubretar ili hodač po žici ili pljačkaš banaka ili zubar ili berač voća ili si ovo ili si ono. Želiš da radiš dobar posao. Stižeš na svoje radno mesto i onda stojiš i čekaš nekog govnara.


stara-ema-ili-guverner-ili-ubretar-ili-hoda-po-ili-pljaka-banaka-ili-zubar-ili-bera-voa-ili-ovo-ili-ono-eli-da-radi-dobar-posao-stie-na-svoje
Čarls bukovskistaraemailiguverneriliđubretarhodačpožicipljačkabanakazubarberačvoćaovoonoŽelidaradidobarposaostiženasvojeradnomestoondastojičekanekoggovnarastara šemašemailiili sisi guvernerguverner iliili đubretarđubretar iliili hodačhodač popo žicižici iliili pljačkašpljačkaš banakabanaka iliili zubarzubar iliili beračberač voćavoća iliili sisi ovoovo iliili sisi onoŽeliš dada radišradiš dobardobar posaostižeš nana svojesvoje radnoradno mestomesto ii ondaonda stojišstojiš ii čekaščekaš nekognekog govnarastara šemaili siili si guvernersi guverner iliguverner ili đubretarili đubretar iliđubretar ili hodačili hodač pohodač po žicipo žici iližici ili pljačkašili pljačkaš banakapljačkaš banaka ilibanaka ili zubarili zubar ilizubar ili beračili berač voćaberač voća ilivoća ili siili si ovosi ovo iliovo ili siili si onoŽeliš da radišda radiš dobarradiš dobar posaostižeš na svojena svoje radnosvoje radno mestoradno mesto imesto i ondai onda stojišonda stojiš istojiš i čekaši čekaš nekogčekaš nekog govnara

Ukoliko danas podučavaš onome čemu si podučavao pre pet godina, onda ili je to polje mrtvo ili si ti mrtav.Ukoliko danas podučavaš onome čemu si podučavao prije pet godina, onda ili je to polje mrtvo ili si ti mrtav.Ako živiš dosadan, tužan život zato što si slušao mamu, tatu, učitelja, sveštenika, ili nekog tipa na TV-u koji ti je pričao šta treba da radiš, onda si to zaslužio.Ako si uspešan u nečemu ili će te kopirati ili će ti zavideti ili će te mrzeti.Žena nikad ne vidi jednog muškarca u celini, nego uvek u detalju: da lepo peva, ili lepo igra, ili lepo svira, ili se lepo oblači, ili se lepo ponaša, ili, najzad, da ima uspeha u društvu ili uspeha kod žena.Za svaku našu nesreću kriva je ili naša lakoumnost, ili naša gordost, ili naša glupost, ili naš porok.