Smatraj svaki dan kao jedan ceo, otpočet i završen život. Odživi ga kao celinu, a ne kao deo. Nek se svaki tvoj dan odroni od tebe kao ceo jedan čovek s kojim ćeš želeti da se opet sastaneš kao s prijateljem i da ga bez stida pokažeš vasioni. - Činija Citata

Smatraj svaki dan kao jedan ceo, otpočet i završen život. Odživi ga kao celinu, a ne kao deo. Nek se svaki tvoj dan odroni od tebe kao ceo jedan čovek s kojim ćeš želeti da se opet sastaneš kao s prijateljem i da ga bez stida pokažeš vasioni.


smatraj-svaki-dan-kao-jedan-ceo-otpo-i-zavr-ivot-odivi-ga-kao-celinu-a-ne-kao-deo-nek-se-svaki-tvoj-dan-odroni-od-tebe-kao-ceo-jedan-ovek-s-kojim-e
nikolaj velimirovićsmatrajsvakidankaojedanceootpočetzavrenživotodživigacelinunedeoneksetvojodroniodtebeceočovekkojimćeželetidaopetsastaneprijateljembezstidapokaževasionismatraj svakisvaki dandan kaokao jedanjedan ceootpočet ii završenzavršen životodživi gaga kaokao celinune kaokao deonek sese svakisvaki tvojtvoj dandan odroniodroni odod tebetebe kaokao ceoceo jedanjedan čovekčovek ss kojimkojim ćešćeš želetiželeti dada sese opetopet sastanešsastaneš kaokao ss prijateljemprijateljem ii dada gaga bezbez stidastida pokažešpokažeš vasionismatraj svaki dansvaki dan kaodan kao jedankao jedan ceootpočet i završeni završen životodživi ga kaoga kao celinua ne kaone kao deonek se svakise svaki tvojsvaki tvoj dantvoj dan odronidan odroni ododroni od tebeod tebe kaotebe kao ceokao ceo jedanceo jedan čovekjedan čovek sčovek s kojims kojim ćeškojim ćeš želetićeš želeti daželeti da seda se opetse opet sastanešopet sastaneš kaosastaneš kao skao s prijateljems prijateljem iprijateljem i dai da gada ga bezga bez stidabez stida pokažešstida pokažeš vasioni

Zagrljaj znači: ti me ne ugrožavaš, ne bojim se biti tako blizu tebe, mogu se opustiti, osjetiti se kao kod kuće, zaštićen sam i neko me razumije. Tradicija kaže da svaki put kada nekog iskreno zagrlimo, dobijemo jos jedan dan života.Bolje je živeti makar i jedan dan kao lav, nego stotinu godina kao ovca.Strah je deo života. Neki ne znaju kako se suočiti sa strahom. Drugi - i tu ubrajam sebe - nauče živeti sa njim, ne kao s nečim negativnim, već kao s osećanjem za samoodržanjem.Živi svaki dan kao da je posljednji i ne zaboravi da se Bog brine za svoju djecu.Nemam ni jedan dokaz da sam bila tvoj neko. Nismo se slikali, nismo putovali. Ne znam u stvari ni šta smo. Znam samo da mi fališ, kao vazduh, kao ...Nemam ni jedan dokaz da sam bio tvoj neko. Nismo se slikali, nismo putovali. Ne znam ustvari ni šta smo… Znam samo da mi fališ, kao vazduh, kao zagrljaj, ...