Samo čovek koji je osetio krajnji očaj može osetiti krajnje blaženstvo. Svi za jednog, jedan za sve.


samo-ovek-koji-osetio-krajnji-oaj-moe-osetiti-krajnje-blaenstvo-svi-za-jednog-jedan-za-sve
aleksandar dimasamočovekkojiosetiokrajnjiočajmožeosetitikrajnjeblaženstvosvizajednogjedansvesamo čovekčovek kojikoji jeje osetioosetio krajnjikrajnji očajočaj možemože osetitiosetiti krajnjekrajnje blaženstvosvi zaza jednogjedan zaza svesamo čovek kojičovek koji jekoji je osetioje osetio krajnjiosetio krajnji očajkrajnji očaj možeočaj može osetitimože osetiti krajnjeosetiti krajnje blaženstvosvi za jednogjedan za svesamo čovek koji ječovek koji je osetiokoji je osetio krajnjije osetio krajnji očajosetio krajnji očaj možekrajnji očaj može osetitiočaj može osetiti krajnjemože osetiti krajnje blaženstvosamo čovek koji je osetiočovek koji je osetio krajnjikoji je osetio krajnji očajje osetio krajnji očaj možeosetio krajnji očaj može osetitikrajnji očaj može osetiti krajnjeočaj može osetiti krajnje blaženstvo

Samo čovek koji je osetio krajnji očaj može osetiti krajnje blaženstvo.Samo onaj čovek koji je osetio krajnji očaj, može osetiti krajnju sreću.Svi za jednog, jedan za sve.Ženi treba mnogo muskraca da zaboravi jednog i samo jedan da zaboravii na sve druge.Samo čovek koji je nekada bio poražen može posegnuti u dubinu svoje duše i izaći sa dodatnim delićem snage koja je potrebna za pobedu kada je meč izjednačen.Sve što jedan čovek može da zamisli, drugi može da ostvari.