Samo je osoba koja ima vere u sebe u stanju da bude verna drugima.


samo-osoba-koja-ima-vere-u-sebe-u-stanju-da-bude-verna-drugima
erih fromsamoosobakojaimaveresebestanjudabudevernadrugimasamo jeje osobaosoba kojakoja imaima verevere uu sebesebe uu stanjustanju dada budebude vernaverna drugimasamo je osobaje osoba kojaosoba koja imakoja ima vereima vere uvere u sebeu sebe usebe u stanjuu stanju dastanju da budeda bude vernabude verna drugimasamo je osoba kojaje osoba koja imaosoba koja ima verekoja ima vere uima vere u sebevere u sebe uu sebe u stanjusebe u stanju dau stanju da budestanju da bude vernada bude verna drugimasamo je osoba koja imaje osoba koja ima vereosoba koja ima vere ukoja ima vere u sebeima vere u sebe uvere u sebe u stanjuu sebe u stanju dasebe u stanju da budeu stanju da bude vernastanju da bude verna drugima

Osoba koja sumnja u samu sebe je poput čoveka koji se prijavi u redove svoga neprijatelja i nosi oružje protiv samoga sebe. On je svoj poraz učinio sigurnim samim time što je prva osoba koja u njega veruje.Jedini način da žena bude verna jeste: da bude zaljubljena ili ružna.Idealist je osoba koja pomaže drugim ljudima da bude uspješni.Piscima ne trebju trikovi ili fazoni, čak ni ne moraju biti najpametnija osoba u okolini. Rizikujući da ispadne glup, pisac ponekad mora da bude sposoban da samo stoji i zuri tamo vamo-u zalazak sunca ili u staru cipelu-i da bude potpuno i jednostavno oduševljen.A kad predjemo tu granicu, naći cemo se na čvrstom tlu tačno određenog odnosa i obaveza kojih se bojim. Samo ona i ja, u uskom kavezu moguće ali nedovoljne nježnosti, omeđeni sobom i osjećanjima koja bi se mogla zaviti, ili koja bismo pokazivali da ne bude sasvim mučno. Samo ona i ja, bez svjetla, bez neomeđenih širina, koje nas draže kao mogućnost.Žena je, ipak i neosporno, najveća iluzija čovekova. Ne postoji ni jedna sreća koja je u stanju da domaši radost ljubavi. Sve drugo može biti slava, uspeh i satisfakcija, ali je žena jedino pijanstvo srca. Ni sve tamne strane ženina karaktera kao da ne postoje nego zato da bude osvetljen samo jedan njen deo, onaj u kojem ona najviše zrači i koji je uvek božanstven.