Samo je osoba koja ima vere u sebe u stanju da bude verna drugima.


samo-osoba-koja-ima-vere-u-sebe-u-stanju-da-bude-verna-drugima
erih fromsamoosobakojaimaveresebestanjudabudevernadrugimasamo jeje osobaosoba kojakoja imaima verevere uu sebesebe uu stanjustanju dada budebude vernaverna drugimasamo je osobaje osoba kojaosoba koja imakoja ima vereima vere uvere u sebeu sebe usebe u stanjuu stanju dastanju da budeda bude vernabude verna drugimasamo je osoba kojaje osoba koja imaosoba koja ima verekoja ima vere uima vere u sebevere u sebe uu sebe u stanjusebe u stanju dau stanju da budestanju da bude vernada bude verna drugimasamo je osoba koja imaje osoba koja ima vereosoba koja ima vere ukoja ima vere u sebeima vere u sebe uvere u sebe u stanjuu sebe u stanju dasebe u stanju da budeu stanju da bude vernastanju da bude verna drugima

Jedini način da žena bude verna jeste: da bude zaljubljena ili ružna.Osoba koja sumnja u samu sebe je poput čoveka koji se prijavi u redove svoga neprijatelja i nosi oružje protiv samoga sebe. On je svoj poraz učinio sigurnim samim time što je prva osoba koja u njega veruje.Idealist je osoba koja pomaže drugim ljudima da bude uspješni.A kad predjemo tu granicu, naći cemo se na čvrstom tlu tačno određenog odnosa i obaveza kojih se bojim. Samo ona i ja, u uskom kavezu moguće ali nedovoljne nježnosti, omeđeni sobom i osjećanjima koja bi se mogla zaviti, ili koja bismo pokazivali da ne bude sasvim mučno. Samo ona i ja, bez svjetla, bez neomeđenih širina, koje nas draže kao mogućnost.Jedino osoba koja ne vesla ima vremena da ljulja čamac.Priznajem da je istorija puna priča o verskim ratovima. Ali, pri tom treba imati jedno na umu: te ratove nije izazvalo mnoštvo vera, već nesnošljivost one vere koja je sebe smatrala vladajućom.