Samo ljudi sposobni da silno vole mogu osećati i silnu bol.


samo-ljudi-sposobni-da-silno-vole-mogu-oseati-i-silnu-bol
samoljudisposobnidasilnovolemoguosećatisilnubolsamo ljudiljudi sposobnisposobni dada silnosilno volevole mogumogu osećatiosećati ii silnusilnu bolsamo ljudi sposobniljudi sposobni dasposobni da silnoda silno volesilno vole moguvole mogu osećatimogu osećati iosećati i silnui silnu bolsamo ljudi sposobni daljudi sposobni da silnosposobni da silno voleda silno vole mogusilno vole mogu osećativole mogu osećati imogu osećati i silnuosećati i silnu bolsamo ljudi sposobni da silnoljudi sposobni da silno volesposobni da silno vole moguda silno vole mogu osećatisilno vole mogu osećati ivole mogu osećati i silnumogu osećati i silnu bol

Nikada ne potcenjujte bol jer iskreno, svi se mi mučimo. Samo što neki ljudi to bolje sakrivaju od drugih.Noge patke su kratke, ali ako pokušamo da ih produžimo patka će osetiti bol, ždralove noge su duge, ali ako pokušamo da ih skratimo, ždral će osećati bol. Stoga ne treba da skraćujemo ono što je po prirodi dugo, niti produžavamo ono što je po prirodi kratko.Samo kukavice vole po nekoliko žena. Hrabri muškarci ne plaše se rizika da vole samo jednu ženu.Glupi ljudi su dobri ljudi. Deca vole dobre ljude. Da li vas vole deca?Samo ljudi koje voliš, mogu ti učiniti život nepodnošljivim.Samo se u ljubavi i u smrti ljudi mogu izjednačiti, i da posljednji stigne prvog.