Računao sam da ću se vremenom već zaljubiti u nju, a da neću ni primetiti. Ali ovih dana sam saznao da ne možeš a da ne primetiš kad se zaljubiš. O, primetiš. Primetiš, još kako.


raunao-sam-da-u-se-vremenom-ve-zaljubiti-u-nju-a-da-neu-primetiti-ali-ovih-dana-sam-saznao-da-ne-moe-a-da-ne-primeti-kad-se-zaljubi-o-primeti-primeti
Đorđe balaševićračunaosamdaćusevremenomvećzaljubitinjunećuprimetitialiovihdanasaznaonemožeprimetikadzaljubiprimetiprimetijokakoračunao samsam dada ćuću sese vremenomvremenom većveć zaljubitizaljubiti uu njuda nećuneću nini primetitiali ovihovih danadana samsam saznaosaznao dada nene možešda nene primetišprimetiš kadkad sese zaljubišjoš kakoračunao sam dasam da ćuda ću seću se vremenomse vremenom većvremenom već zaljubitiveć zaljubiti uzaljubiti u njua da nećuda neću nineću ni primetitiali ovih danaovih dana samdana sam saznaosam saznao dasaznao da neda ne možešmožeš a daa da neda ne primetišne primetiš kadprimetiš kad sekad se zaljubiš

Prestani govoriti onog časa kad primetiš da se sam uzrujavaš ili pak onaj s kime govoriš. Neizrečena je reč zlato.Brak je nalik na pečurku: da li je otrovna ili dobra, primetiš tek kad je kasno.Ne pitaj me kako sam saznao sta misliš. Možda sam ponekad bio ti. Možda si ti pomalo bila ja. Možda smo zajedno bili ceo svet.Ja sam sebična, nestrpljiva i pomalo nesigurna. Ponekad pravim greške, ponekad sam izvan kontrole i s vremena na vreme teška za rukovanje. Ali ako me ne možeš podneti kada sam najgora, sigurno me ne zaslužuješ ni kada sam najbolja.Nešto sam razočaran ovih dana! Proći će. Ili neće. Jedno od to dvoje.Ja? Znaš mene. Ja sam se rodio zaljubljen. A večeras sam konačno saznao i u koga.