Rat dovodi do vrhunca napetosti sve ljudske energije i udara pečat plemenitosti narodima koji imaju vrlinu da se s njima suoče. Sve druge kušnje samo su surogati, koje nikad ne suočavaju čovjeka s njim samim, u alternativi života i smrti.


rat-dovodi-do-vrhunca-napetosti-sve-ljudske-energije-i-udara-peat-plemenitosti-narodima-koji-imaju-vrlinu-da-se-s-njima-suoe-sve-druge-kunje-samo-su
benito mussoliniratdovodidovrhuncanapetostisveljudskeenergijeudarapečatplemenitostinarodimakojiimajuvrlinudasenjimasuočesvedrugekunjesamosusurogatikojenikadnesuočavajučovjekanjimsamimalternativiživotasmrtirat dovodidovodi dodo vrhuncavrhunca napetostinapetosti svesve ljudskeljudske energijeenergije ii udaraudara pečatpečat plemenitostiplemenitosti narodimanarodima kojikoji imajuimaju vrlinuvrlinu dada sese ss njimanjima suočesve drugedruge kušnjekušnje samosamo susu surogatikoje nikadnikad nene suočavajusuočavaju čovjekačovjeka ss njimnjim samimu alternativialternativi životaživota ii smrtirat dovodi dodovodi do vrhuncado vrhunca napetostivrhunca napetosti svenapetosti sve ljudskesve ljudske energijeljudske energije ienergije i udarai udara pečatudara pečat plemenitostipečat plemenitosti narodimaplemenitosti narodima kojinarodima koji imajukoji imaju vrlinuimaju vrlinu davrlinu da seda se sse s njimas njima suočesve druge kušnjedruge kušnje samokušnje samo susamo su surogatikoje nikad nenikad ne suočavajune suočavaju čovjekasuočavaju čovjeka sčovjeka s njims njim samimu alternativi životaalternativi života iživota i smrti

Postoje dve vrste promena koje imaju tendenciju da poremete način života na koji smo navikli. Prve su promene koje se dešavaju nama. Druge su one koje se dešavaju bez nas. Prve ne možemo kontrolisati, ali možemo i trebamo da kontrolišemo ove druge.Strah je deo života. Neki ne znaju kako se suočiti sa strahom. Drugi - i tu ubrajam sebe - nauče živeti sa njim, ne kao s nečim negativnim, već kao s osećanjem za samoodržanjem.Postoje samo dve vrste ljudi: s jedne strane pravednici koji se smatraju grešnicima, a s druge grešnici koji se smatraju pravednicima.Ti si za mene bio pravi blagoslov. I danas shvatam jednu stvar: svaki blagoslov koji odbijemo pretvara se u prokletstvo. Od života više ništa ne tražim. A ti me primoravaš da sagledavam bogatstva i horizonte koje nikad nisam upoznao. Sada, kada ih poznajem, i kada poznajem svoje ogromne mogućnosti, osećaću se gore nego što sam se ranije osećao. Jer znam da mogu da imam sve, a nije mi do toga.Svi znaju da vole, jer su se rodili s tim darom. Neki to rade prirodno dobro, ali većina treba da ponovi gradivo, da se ponovo seti kako se voli, i svi – bez izuzetka – imaju potrebu da gore u vatri svojih proživljenih emocija, da ožive neke radosti i boli, uspone i padove, sve dok ne postignu onu nit vodilju koja stoji iza svakog novog susreta; da, tamo postoji jedna nit.Oni koji malo imaju steći će, koji mnogo imaju skrenuće s puta.