Pusti druge da budu u pravu, a ti budi srećan.


pusti-druge-da-budu-u-pravu-a-ti-budi-srean
pustidrugedabudupravutibudisrećanpusti drugedruge dada budubudu uu pravuti budibudi srećanpusti druge dadruge da bududa budu ubudu u pravua ti buditi budi srećanpusti druge da bududruge da budu uda budu u pravua ti budi srećanpusti druge da budu udruge da budu u pravu

Mnogi ljudi traže pravu osobu, umjesto da pokušaju da budu prava osoba.Biti dobar je plemenito. Učiti druge da budu dobri je još plemenitije.Ako si kamen budi ljubak, ako si biljka budi osjetljiv, ako si čovjek budi ljubav.Ako hoćeš da budeš srećan jedan dan-napij se. Ako hoćeš da budeš srećan nedelju dana-oženi se. Ako hoćeš da budeš srećan celog života-gaji cveće.Sloboda čoveka nije samo u njegovom pravu da slobodno izražava svoja mišljenja i težnje, nego pre svega u pravu i mogućnostima da čovek suvereno odlučuje o svim pitanjima svoga života.Pusti koku u jarak ova de i na slog.